Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Άδικη και καταχρηστική η διάταξη νόμου που προβλέπει κλείδωμα για μια τριετία των πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών
Πότε ανοίγουν τα σχολεία τη νέα σχολική χρονιά – Το διδακτικό έτος χωρίζεται σε τρία τρίμηνα

Άδικη και καταχρηστική η διάταξη νόμου που προβλέπει κλείδωμα για μια τριετία των πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών

του Βασίλη Τσάμη

Σύμφωνα με τον Νόμο  4589/2019 – ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019, Άρθρο 56,  οι  υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα σε  αξιλογικούς πίνακες οι οποίοι ισχύουν έως τη λήξη του δεύτερου σχολικού έτους που έπεται της λήξης του σχολικού έτους κατά το οποίο έλαβε χώρα η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με το  Άρθρο 57 του ίδιου νόμου οι αξιολογικοί πίνακες ανά κλάδο και ειδικότητα  καταρτίζονται  με προκαθορισμένα κριτήρια, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από την αθροιστική βαθμολόγηση των κριτηρίων αυτών, ως εξής:
α) Ακαδημαϊκά Προσόντα: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται για τους κλάδους της ΠΕ κατηγορίας ως εξής:
αα) Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.
ββ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες.
γγ) Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: οκτώ (8) μονάδες.
δδ) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: επτά (7) μονάδες.
εε) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε δεκάτων της μονάδας (2,5) και με ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
στστ) Άριστη γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: επτά (7) μονάδες για καθεμία (1) εξ αυτών.
ζζ) Πολύ καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: πέντε (5) μονάδες για καθεμία (1) εξ αυτών.
ηη) Καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: τρεις (3) μονάδες για καθεμία (1) εξ αυτών.
θθ) Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) μονάδες.
ιι) Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες.
β) Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες αναλύονται ως εξής: μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.
γ) Κοινωνικά κριτήρια:
αα) Αριθμός τέκνων: τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.
ββ) Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας. Σε περίπτωση αναπηρίας περισσότερων προσώπων του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται υπόψη μόνο το ανώτερο ποσοστό αναπηρίας του ενός εξ αυτών. Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις.Συμπέρασμα :Όπως ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, τα περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προκαθορισμένα κριτήρια δεν είναι στατικά.Και τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τα επιστημονικά προσόντα των υποψήφιων  εκπαιδευτικών μπορεί να μεταβληθούν  με ότι αυτό συνεπάγεται δεδομένου ότι ο υποψήφιος δεν έχει το δικαίωμα να καταχωρήσει στο σύστημα την όποια μεταβολή  για να μοριοδοτηθεί.  Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, να μην έχει το δικαίωμα της μοριοδότησης που του δίνει ο νομός κάποιος που θα αποκτήσει παιδί μερικές μέρες μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων στον ΑΣΕΠ?  Γιατί να περιμένει μια τριετία, κτλ. Η εν  λόγω πρόβλεψη, για τριετές κλείδωμα των πινάκων κατάταξης, εκτός από εντελώς άδικη  είναι και πρόδηλος αντισυνταγματική δεδομένου ότι ο νόμος  δεν διασφαλίζει την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων που δίνει ο ίδιος νομός στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς και άσκηση  του  δικαιώματος  σημαίνει  την  εξουσία  του  δικαιούχου  να  ενεργήσει  για  την αξιοποίηση  του  περιεχομένου  του  δικαιώματος. Η μη άσκηση του  δικαιώματος για μια τριετια όπως προβλέπει ο  νόμος 4589/2019  μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για το δικαιούχο των δικαιωμάτων, όπως αυτά προκύπτουν σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης. Οι πίνακες θα μπορούσαν να κλειδώνουν για ένα  μικρό χρονικό διάστημα  ενός μήνα πριν και μετά την έναρξη του σχολικού έτους. Για τον υπόλοιπο χρόνο η πολιτεία οφείλει να έχει ανοιχτή την διαδικασία προκειμένου ο κάθε υποψήφιος εκπαιδευτικός να έχει το δικαίωμα να καταθέσει αίτηση εγγραφής ή τροποποίησης των δεδομένων του στο σύστημα. 

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: