Αναβάθμιση εγκαταστάσεων στα Λουτρά της λίμνης Καϊάφα
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αναβάθμιση εγκαταστάσεων στα Λουτρά της λίμνης Καϊάφα

Αναβάθμιση εγκαταστάσεων στα Λουτρά της λίμνης Καϊάφα

Από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (προϋπολογισμός 959.400,00€ με Φ.Π.Α.)

Στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνης Καϊάφα του δήμου Ζαχάρως, προχωρά η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία ανακοίνωσε την προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό – εξυγίανση -παρακολούθηση των υδάτων των σπηλαίων».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου που θα αναλάβει να
υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται κατά ανώτερο όριο στο ποσό των 959.400,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 773.709,68€, ΦΠΑ: 185.690,32€), ενώ η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίστηκε η Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 (ώρα 10:00).
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021 (ώρα: 15:00). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα-ομάδες:

ΤΜΗΜΑ 1: ΟΜΑΔΑ 1: Εξυγίανση των υδάτων των ιαματικών λουτρών, Εργαστήριο Χημικής –Μικροβιολογικής ανάλυσης υδάτων. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 810.600,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 653.709,68€, ΦΠΑ: 156.890,32€).

ΤΜΗΜΑ 2: ΟΜΑΔΑ 2: Καθαρισμός – απομάκρυνση επιλιθικής χλωρίδας & μικροβιακού φορτίου ασβεστολιθικών πετρωμάτων σπηλαίου Ανυγρίδων Νυμφών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 148.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 120.000,00€, ΦΠΑ: 28.800,00€).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 8 (οκτώ) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: