Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ – Θέσεις απασχόλησης στην απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021 στην Ηλεία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ – Θέσεις απασχόλησης στην απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021 στην Ηλεία

Ο αρμόδιος επί αγροτικών θεμάτων Αντιδήμαρχος Ήλιδας κ. Αθανάσιος Γεωργόπουλος ενημερώνει πως η Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ)   καλεί    τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο       Μητρώο            Απογραφέων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2021, να υποβάλουν 
τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι και την 
24η       ώρα      της        28ης      Φεβρουαρίου    2021.
            Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα          πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από       18         έως       67         ετών.   

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της Κεντρικής 
Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, 
καθώς και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
            Οι Απογραφείς που θα επιλεγούν, υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 36, 39 και 41 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας        – Μεταρρύθμισης ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»,        όπως κάθε        φορά    ισχύει.
Το νομικό καθεστώς ατόμων εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του 
Ο.Α.Ε.Δ., επιδοτούμενων ή μη, δεν μεταβάλλεται εξαιτίας της 
απασχόλησής τους στη Απογραφή Γεωργίας -Κτηνοτροφίας 2021.
Στην περίπτωση που συνταξιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 
4387/2016 ενταχθούν στο Μητρώο, και δεδομένου ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι 
φορέας Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν τα προβλεπόμενα για την απασχόληση 
συνταξιούχων στο άρθρο αυτό, όπως αντικαταστάθηκε
από      το         άρθρο   27         του       Ν.         4670/2020.
            Στην περίπτωση που υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ενταχθούν στο Μητρώο , μπορούν να απασχοληθούν στην Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας χωρίς να απαιτείται πρότερη έγκριση    του            Υπηρεσιακού Συμβουλίου          του       φορέα   τους.
            H Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας θα διενεργηθεί με μικτό σύστημα, που      περιλαμβάνει:
α. Ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και
β. Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων από τους απογραφείς, μέσω 
προσωπικών συνεντεύξεων με τους κατόχους των γεωργικών – κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε Δημοτικά/Κοινοτικά Γραφεία, συνεταιρισμούς κ.ά., ή, κατ’ εξαίρεση, μέσω τηλεφώνου ή μέσω προσωπικής συνέντευξης στην οικία του απογραφόμενου, για όσες γεωργικές – κτηνοτροφικές            εκμεταλλεύσεις δεν είναι δυνατή η αυτοαπογραφή, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Όλα τα ερωτηματολόγια της Απογραφής 
Γεωργίας – Κτηνοτροφίας θα συμπληρωθούν με ηλεκτρονικά μέσα 
(σταθερούς ή φορητούς Η/Υ ή tablets) μέσω διαδικτυακής (web) εφαρμογής.
Ειδικότερα, έργο των Απογραφέων είναι η επικοινωνία με τους 
απογραφόμενους, η υποστήριξη και η παροχή βοήθειας και επεξηγήσεων 
στους αυτοαπογραφόμενους για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 
ηλεκτρονικά, η παρακολούθηση της πορείας της αυτοαπογραφής, η 
ηλεκτρονική συμπλήρωση των ερωτηματολογίων όπου δεν γίνει 
αυτοαπογραφή, ο έλεγχος της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης των 
ερωτηματολογίων από τους αυτοαπογραφόμενους, η πλήρης και έγκαιρη 
υποβολή όλων των ερωτηματολογίων που θα τους ανατεθούν από τον Επόπτη της Απογραφής, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ.
            Λόγω της φύσης των εργασιών της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας,            οι Απογραφείς πρέπει να είναι υγιείς, με καλή φυσική κατάσταση, να        έχουν  καλή γνώση της ελληνικής  γλώσσας και γνώση         και        ευχέρεια            χειρισμού          Η/Υ  ή/και tablet, έτσι ώστε να μπορούν να     ανταποκριθούν επιτυχώς           στις      ανάγκες            της ΑπογραφήςΓεωργίας –   Κτηνοτροφίας.
            Η παροχή υπηρεσιών των Απογραφέων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με το άρθρο       8          του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ.
Οι Απογραφείς, πριν αναλάβουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις που θα τους ανατεθούν προς απογραφή, είναι υποχρεωμένοι 
να παρακολουθήσουν σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο γίνεται 
από τον αρμόδιο Επόπτη της Περιφερειακής Ενότητας που έχουν δηλώσει 
και        επιλέξει να        απασχοληθούν.
            Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων 
Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, οι οποίες θα είναι ταυτόχρονα και Υπεύθυνες 
Δηλώσεις για όσα δηλώνονται από τους υποψήφιους, θα πρέπει να 
υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 
της ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: 
https://elstatmis.statistics.gr/ords/f?p=110
            Πριν την υποβολή της αίτησής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση-Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην κεντρική σελίδα του Portal, θεματική ενότητα 
«Στατιστικές», ένδειξη «Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021», η οποία 
περιέχει όλες    τις         απαραίτητες      πληροφορίες.
            Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο ή την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι Απογραφείς μπορούν  να απευθύνονται, κατά προτίμηση, στα e-mails:synergates@statistics.gr και apografi_georgias@statistics.gr ή στα τηλέφωνα       2131353035            ή 3050 ή 2383 ή 2182 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: