Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟ΢ΚΛΗ΢Η ΢ΤΝΕΔΡΙΑ΢Η΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΕΠΙΣΡΟΠΗ΢ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
Γήκνπ Πελεηνύ πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ 12
ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ έηνπο 2020 εκέξα Τεηάξηε θαη
ώξα 20:30 κ.κ. ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Γαζηνύλεο γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα
παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α’ 87).

 1. Λήςε απόθαζεο πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ θαη επνρηθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 2021.
 2. Λήςε απόθαζεο επί ησλ εγθξηζέλησλ πξνζιήςεσλ ηαθηηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ην έηνο 2020 ζην Γήκν
  Πελεηνύ.
 3. Λήςε απόθαζεο επί ηεο αξηζ. Α119/2020 Απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ
  Πύξγνπ.
 4. Οξηζκόο δηθεγόξνπ γηα ηελ από 10-7-2020 Αγσγή (εξγαηηθέο δηαθνξέο) θαηά ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ,
  ελώπηνλ ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ.
 5. Λήςε απόθαζεο γηα εμεηδίθεπζε πηζηώζεσλ γηα ακνηβέο ζηα πιαίζηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ Γεκάξρνπ
  Πελεηνύ.
 6. Δηζήγεζε αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ εμόδσλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020.
  Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής
  Ανδρέας ΢π. Μαρίνος
  Δήμαρχος Πηνειού
Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: