Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ – Συνεδριάζει το Δ/Σ και η Οικ.Επιτροπή

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ – Συνεδριάζει το Δ/Σ και η Οικ.Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

ΠΡΟ΢ΚΛΗ΢Η ΣΑΚΣΙΚΗ΢ ΢ΤΝΔΓΡΙΑ΢Η΢
ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΢ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

΢αο θαινύκε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ Πελεηνύ ζηηο 29-5-2020, εκέξα
Παξαζθεπή ζε ζπλεδξίαζε «δηα πεξηθνξάο» ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 67 παξ 5
θαη 167 παξ1 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 184 (παξ. 1
θαη 2) ηνπ Ν. 4635/2019 κε ώξα έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαζεο 20:00 κ.κ. θαη ιήμεο 22:00 κ.κ., γηα
ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο:

 1. Λήτη απψθαζηρ για έγκπιζη δαπάνηρ πος αθοπά επέκηαζη δημοηικοω θυηιζμοω και ηοποθέηηζηρ
  βπασίονα ππορ οικία Αναζηαζίος Νικολάος ζηην κοινψηηηα Καπδιακαςηίος Γήμος Πηνειοω.
  (Διζηγηηήρ : Ανηιδήμαπσορ Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν Πεπιβάλλονηορ και Πολεοδομίαρ κ. ΢πςπίδυν
  Βαζιλείος).
 2. Λήτη απψθαζηρ για έγκπιζη πποχπολογιζμοω έηοςρ 2020, απολογιζμοω έηοςρ 2019 και Διδικοω
  Απολογιζμοω επισοπήγηζηρ έηοςρ 2019 ηος Ηδπωμαηορ μη κεπδοζκοπικοω σαπακηήπα «ΠΑΝΑΓΗΑ Ζ
  ΚΑΘΟΛΗΚΖ» Γαζηοωνηρ. (Διζηγηηήρ : Ανηιδήμαπσορ Γιοικηηικϊν και Οικονομικϊν Τπηπεζιϊν κ.
  Γεϊπγιορ Παναγοωλιαρ).
 3. Λήτη απψθαζηρ για κλάδεμα δένδπυν πος βπίζκονηαι ζηην κοινψηηηα Βαπθολομιοω. (Διζηγηηήρ :
  Ανηιδήμαπσορ Σεσνικϊν Τπηπεζιϊν Πεπιβάλλονηορ και Πολεοδομίαρ κ. ΢πςπίδυν Βαζιλείος).
 4. Λήτη απψθαζηρ για ςπογπαθή ππογπαμμαηικήρ ζωμβαζηρ με ηην Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ για
  ηην «ΔΝΗ΢ΥΤ΢Ζ ΣΖ΢ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ΢ ΣΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΓΟΜΩΝ ΣΩΝ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ
  ΗΔΡΩΝ ΜΖΣΡΟΠΟΛΔΩΝ» με ηπψθιμα και είδη ππϊηηρ ανάγκηρ για ηην έμππακηη ζηήπιξη ηυν
  εςπαθϊν ομάδυν ηος πληθςζμοω, οι οποίοι έσοςν πληγεί λψγυ ηυν ζςνεπειϊν πος βιϊνοςν απψ ηη
  διαζποπά και ηη διάδοζη ηος κοπυνοφοω SARS-Cov-2 (COVID-19)».
 5. Λήτη απψθαζηρ για καθοπιζμψ κοινοσπήζηυν σϊπυν (αιγιαλοω-παπαλίαρ) για ηην ηοποθέηηζη
  κινηηϊν κανηινϊν για ηην εξςπηπέηηζη ηυν λοςομένυν.
 6. «΢ςγκπψηηζη επιηποπήρ για ηην διεξαγυγή δημοππαζίαρ για ηην εκμίζθυζη κοινοσπήζηυν σϊπυν
  (αιγιαλοω-παπαλίαρ) για ηην ηοποθέηηζη κινηηϊν κανηινϊν».
 7. Λήτη απψθαζηρ για αναμψπθυζηρ πποχπολογιζμοω εζψδυν εξψδυν ηος Γήμος έηοςρ 2020
  (Διζηγηηήρ : Ανηιδήμαπσορ Γιοικηηικϊν και Οικονομικϊν Τπηπεζιϊν κ. Γεϊπγιορ Παναγοωλιαρ).
  Γαζηνύλε 25 Μαΐνπ 2020
  Βαζκόο πξνηεξαηόηεηαο.: ΔΠΔΙΓΟΝ
  ΠΡΟ΢:
  Σαθηηθά κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ ΢πκβνπιίνπ.
  (όπσο Πίλαθαο Απνδεθηώλ)
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η
  Γήκαξρν Πελεηνύ θ. Αλδξέα Μαξίλν
   θ.θ Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ Γήκνπ Πελεηνύ
   Ζ ζςνεδπίαζη θα ππαγμαηοποιηθεί δηά πεξηθνξάο (μέζυ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) ζωμθυνα με
  ηιρ διαηάξειρ ηοω άπθπ. 10 ηήρ απψ 11.3.2020 Ππάξηρ Νομοθεηικοω Πεπιεσομένος (ΠΝΠ)
  «Καηεπείγονηα μέηπα ανηιμεηϊπιζηρ ηυν απνηηικϊν ζςνεπειϊν ηηρ εμθάνιζηρ ηος κοπυνοφοω Covid19 και ηηρ ανάγκηρ πεπιοπιζμοω ηηρ διάδοζήρ ηοςρ» (ΦΔΚ Α΄ 55), και ηοω άπθπος 184 «Ρωθμιζη
  θεμάηυν ζωγκληζηρ δημοηικϊν και πεπιθεπειακϊν ζςμβοςλίυν» ηος Ν. 4635/19.
   Καιείηαη θάζε κέινο ηνύ ζπκβνπιίνπ μερσξηζηά:
  Α) να ενημεπϊζει ηο πποεδπείο για ηη ζςμμεηοσή ηος ζηη ζςνεδπίαζη ζηο email:
  [email protected]
  β) να ζηείλει ηην τήθο ή ηην ηοποθέηηζή ηος επί ηυν θεμάηυν,
  με ηλεκηπονικψ ηασςδπομείο ζηο ανυηέπυ email ή εγγπάθυρ ή με fax: 2623032839, ζηη γπαμμαηεία
  ηος Γ΢, απνθιεηζηηθά θαη κόλν θαηά ην δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο ζπλεδξίαζεο.
  (ηηλέθυνο Πποέδπος Γημοηικοω ΢ςμβοςλίος : 6974509782)
  Γαζηνύλε 25 Μαΐνπ 2020
  Ο Πξόεδξνο
  Θεόδσξνο Αζ. Θενδσξαθόπνπινο

ΠΡΟ΢ΚΛΗ΢Η ΢ΤΝΕΔΡΙΑ΢Η΢ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ΢ ΕΠΙΣΡΟΠΗ΢ ΔΗΜΟΤ ΠΗΝΕΙΟΤ
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Καιείζηε λα πξνζέιζεηε ζηε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Πελεηνύ πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ 29
ε
ηνπ κελόο Μαΐνπ έηνπο 2020 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 19:00
κ.κ. ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Γαζηνύλεο γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010
(ΦΔΚ Α’ 87).

 1. Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ ΙΙ Οινθιήξσζεο Γηεμαγσγήο δεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ
  «Αληηθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ δηθηύνπ ύδξεπζεο νηθηζκνύ Βξαλά ηεο ΓΚ Βαξζνινκηνύ» (αξηζ. Μει.
  40/2018) πξνϋπνινγηζκνύ 375.500,00 € κε ΦΠΑ (ζπζηεκηθόο αξηζκόο 85967) .
 2. Λήςε απόθαζεο γηα επηθαηξνπνίεζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο σο πξνο ηελ δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ
  «Αλαβάζκηζε Αζιεηηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ γεπέδνπ Γ.Κ. Σξαγαλνύ Γήκνπ Πελεηνύ».
 3. Λήςε απόθαζεο γηα ηξίηε παξάηαζε πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ «Αλαβάζκηζε Γεκνηηθνύ
  ΢ηαδίνπ Γ.Κ. Γαζηνύλεο Γήκνπ Πελεηνύ»
 4. Έγθξηζε Απνινγηζκνύ ΢ρνιηθήο Δπηηξνπήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Πελεηνύ έηνπο
  2019.
 5. Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο γηα εθκίζζσζε αγξνηεκαρίνπ ζηε ζέζε Γνπξγόο
  (θηήκα Σζακαδνύ) ζηε Κνηλόηεηα Σξαγαλνύ.
 6. Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο γηα εθκίζζσζε αγξνηεκαρίνπ πξώελ Γεκνηηθνύ
  ΢ρνιείνπ Αγίαο Μαύξαο ζηε Κνηλόηεηα Αγίαο Μαύξαο.
 7. Λήςε απόθαζεο γηα έγθξηζε πξαθηηθνύ δεκνπξαζίαο γηα εθκίζζσζε αγξνηεκαρίνπ (Γσξεά Ρνδίαο
  Αζεκαθνπνύινπ) ζηε Κνηλόηεηα Σξαγαλνύ.
 8. Καζνξηζκόο αληαιιάγκαηνο γηα ηελ ελνηθίαζε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ αηγηαινύ – παξαιίαο Γήκνπ
  Πελεηνύ.
 9. Δηζήγεζε γηα αλακόξθσζε Πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ, εμόδσλ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020.
  Ο Πρόεδρος ηης Οικονομικής Επιηροπής
  Ανδρέας ΢π. Μαρίνος
  Δήμαρχος Πηνειού
Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: