Δήμος Πύργου - Μιχαλακόπουλος Χάρης - ''..Μάλλον καλά μου έλεγε ο παππούς μου να μην μπλέκω στην Αθήνα και στο Πειραιά γιατί εκεί κυκλοφορούν πολλά "αρπακτικά"
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Δήμος Πύργου – Μιχαλακόπουλος Χάρης – ”..Μάλλον καλά μου έλεγε ο παππούς μου να μην μπλέκω στην Αθήνα και στο Πειραιά γιατί εκεί κυκλοφορούν πολλά “αρπακτικά”

Δήμος Πύργου – Μιχαλακόπουλος Χάρης – ”..Μάλλον καλά μου έλεγε ο παππούς μου να μην μπλέκω στην Αθήνα και στο Πειραιά γιατί εκεί κυκλοφορούν πολλά “αρπακτικά”

ΝΕΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 29.500,00 ΚΑΙ 29.898,00ΕΥΡΏ

”.….Μάλλον καλά μου έλεγε ο παππούς μου να μην μπλέκω στην Αθήνα και στο Πειραιά γιατί εκεί κυκλοφορούν πολλά “αρπακτικά”….(αυτό θυμήθηκα τώρα…)…37+37=74 🤔😉

Με το παραπάνω σχόλιο και στοιχεία αδιαμφισβήτητα από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ (που θα βρείτε παρακάτω)

ο δημοτικός σύμβουλος Πύτγου κ.Χάρης Μιχαλακόπουλος φέρωει στην δημοσιότητα αλλη μια σειρά (2) απευθείας αναθέσεων για ”… υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου” και ΄΄…

παροχής υπηρεσιών, για την ψηφιοποίηση , επανασχεδίαση κ΄εναρμόνιση με
τις κατευθύνσεις του ΥΠΕΝ”.

Το ερ/ωτημα είναι απλό.Τι αφορόυν όλες αυτές οι αναθέσεις;; Οι περιπτώσεις που έχει αναδείξει η αντιπολίτευση είναι πολλές και οι εξηγήσεις…ΚΑΜΙΑ; ΓΙΑΤΙ ΤΕΤΟΙΑ ΣΙΩΠΗ ΣΕ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ;;;;

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A47%CE%A917-8%CE%A5%CE%A7?inline=true&fbclid=IwAR0AdhkhOQ4b9S2A_nqBNCSsoPFvF_oP9L2H7D3sI3ILZqWYxHqXXmdSdzc

Αποφασίζουμε
Αναθέτουμε απευθείας στον οικονομικό φορέα , την εταιρία με την επωνυμία: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΠ[ΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ , (ταχ. δ/νση: ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 33 – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΚ 16345 ) , με
ΑΦΜ 801382949 Δ.Ο.Υ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ , την παροχή υπηρεσιών με τίτλο : « Ανεξάρτητες υπηρεσίες
Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2022 του Δήμου Πύργου» , σύμφωνα με την αριθμ. 02/2022 μελέτη
, του Δήμου μας και την οικονόμο-τεχνική προσφορά του αναδόχου, έναντι του ποσού των
29.838,71 € πλέον ΦΠΑ 24% κ΄ με γενικό σύνολο 37.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.6117.07 του προϋπολογισμού 2022 , όπου υπάρχει
η δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
Η διάρκεια της παρούσας ανάθεσης υπηρεσίας , ορίζεται έως την 31-12-2022 , από την
ημερομηνία υπογραφής (ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ) της σχετικής σύμβασης.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής , του άρθρου 221 §
11δ του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021, και η οποία συγκροτήθηκε με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο και το άρθρο 72 § 1δ του
Ν.3852/2010 , ύστερα από εισήγηση της καθ΄ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας για την παρακολούθηση
εκτέλεσης της σύμβασης , ήτοι το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου μας .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9E6%CE%A6%CE%A917-6%CE%A9%CE%9A?inline=true&fbclid=IwAR3aCVsovNeLxe7KNH5zLmDlGOdttXsZr2YtiLexzWBG_eVSmabdJyLq8Ec

Αποφασίζουμε
Αναθέτουμε απευθείας στον οικονομικό φορέα ,την εταιρία με την επωνυμία: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ Κ΄ΣΙΑ Ε.Ε με δ.τ ΓΕΩΔΙΚΤΥΟ , (ταχ. δ/νση: ΙΛΙΣΣΟΥ 123 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΚ 18345 ) , με
ΑΦΜ 999884840 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ , την παροχή υπηρεσιών με τίτλο : « ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 3834/2008 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ » , σύμφωνα με την αριθμ. 14/2022 μελέτη της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ΄ Περιβάλλοντος , του Δήμου μας και την οικονόμο-τεχνική προσφορά του
αναδόχου, έναντι του ποσού των 29.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24% κ΄ με γενικό σύνολο 36.580,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.6162.02 του προϋπολογισμού 2022 , όπου υπάρχει
η δέσμευση της σχετικής πίστωσης.
Η διάρκεια της παρούσας ανάθεσης υπηρεσίας , ορίζεται έως οκτώ δίμηνα (16) μήνες , από την
ημερομηνία υπογραφής (ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ) της σχετικής σύμβασης.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από την επιτροπή παραλαβής , του άρθρου 221 § 11δ
του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.4782/2021, και η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο και το άρθρο 72 § 1δ του Ν.3852/2010 ,
ύστερα από εισήγηση της καθ΄ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης ,
ήτοι την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών κ΄ Περιβάλλοντος του Δήμου μας .
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: