ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22-7-2021 ( ΕΙΔΙΚΗ - ΤΑΚΤΙΚΗ) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 18.30 ΚΑΙ 19.30 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22-7-2021

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22-7-2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 22-7-2021 ( ΕΙΔΙΚΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ) ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 18.30 ΚΑΙ 19.30 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ

Προσκλήθηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Πυργου:

Α. Σε ειδική συνεδρίαση  με θέμα:

Έγκριση των οριστικών οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης,) του Δήμου οικ. έτους 2019.

Β. Σε τακτική συνεδρίαση με θέματα:
1.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ, έτους 2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 305/2021 απόφασης – εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής.
2.    Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ, έτους 2021 κατόπιν της υπ’ αριθμ. 348/2021 απόφασης – εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής.

3.    Λήψη απόφασης:
Α. τροποποίησης των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου :
–  υπ’ αριθμ. 12/2017
–  υπ’ αριθμ, 193/2018
–  υπ’ αριθμ. 532/2018
Β. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την αποδοχή και υπογραφή παράτασης
του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου
λογαριασμού του  χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου
«Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» και ειδικότερα για τον
Α.Π. 4 «Αστική βιώσιμη κινητικότητα» μέχρι τις 28-2-2023.
Γ.  Την αποδοχή της εκ νέου τροποποίησης  του άρθρου 4 της από
30-12-2016 σχετικής σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με
την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού
στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με
τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» και ειδικότερα για
τον Α.Π. 4 «Αστική βιώσιμη κινητικότητα» μέχρι τις 28-2-2023
(τροποποίηση της απόφασης 532/2018).
Δ. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης του
συμβατικού χρόνου της από 30-12-2016 σύμβασης σύστασης ειδικού
δεσμευμένου λογαριασμού του  χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου
Ταμείου με τίτλο «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» και
ειδικότερα για τον Α.Π. 4 «Αστική βιώσιμη κινητικότητα» μέχρι τις
28-2-2023

4.    Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου πλησίον της πλατείας της
Κοινότητας Σκουροχωρίου για τη δημιουργία παιδικής χαράς.
5.    Λήψη απόφασης για την αγορά οικοπέδου στην Κοινότητα Αλφειούσας για
την δημιουργία παιδικής χαράς.

6.    Λήψη απόφασης παράτασης εκμίσθωσης Τουριστικού Περιπτέρου στην
Κοινότητα Επιταλίου της Δ.Ε. Βώλακος.

7.    Λήψη απόφασης για την παράταση του προγράμματος μαθητείας 2020-2021.

8.    Λήψη απόφασης ορισμού εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του 
στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του
Δήμου και του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο»  με τίτλο «Επικαιροποίηση
Masterplan, Μελέτες Λιμενικών Έργων και ΣΜΠΕ Λιμενικών Εγκαταστάσεων
αρμοδιότητας, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου», που εγκρίθηκε κατόπιν
της υπ’ αριθμ. 202/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

9.    Λήψη απόφασης ορισμού δύο (2) δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές
τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
Δήμου Πύργου και της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
με τίτλο «Ενίσχυση – θωράκιση της αντιπυρικής προστασίας του βουνού
Κατακόλου και της ευρύτερης περιοχής μέσα στα διοικητικά όρια του δήμου
Πύργου» που εγκρίθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 329/2021 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.

10.    Λήψη απόφασης αντικατάστασης τακτικού μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου του Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Δήμων Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας
και Π.Δ.Ε, κατόπιν παραιτήσεώς του.

11.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 312/2019 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, περί εκλογής αντιπροσώπων του Δήμου Πύργου στο
ΦΟΔΣΑ Ν. Ηλείας.

12.    Λήψη απόφασης συμπλήρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πύργου».

13.    Λήψη απόφασης συμπλήρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύργου (ΔΕΥΑΠ)».

14.    Λήψη απόφασης συμπλήρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου.

15.    Λήψη απόφασης συμπλήρωσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πύργου.

16.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 337/2019 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών στην πενταμελή επιτροπή
παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς,
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4039/2012».

17.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 11/2021 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας
δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση, εκμίσθωση ή αγορά κινητών και
ακινήτων του Δήμου, για το έτος 2021».

18.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 281/2020 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Ορισμός μελών στην Δημοτική Επιτροπή
Ισότητας Πύργου».

19.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 301/2019  απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού δημοτικών συμβούλων στο Συντονιστικό
Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου.

20.    Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων ποσού 84.368,10 € στη
Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την επισκευή και
συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

21.    Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων ποσού 70.000,00 € στη
Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την επισκευή και
συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

22.    Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου και
του προαύλιου χώρου του κλειστού Δημοτικού Σχολείου Ανεμοχωρίου στον
πολιτιστικό σύλλογο  Ανεμοχωρίου « Άγιος Γεώργιος» για στέγαση του
πολιτιστικού συλλόγου και αίθουσα εκδηλώσεων, κατόπιν της υπ’ αριθμ.
21/2021 απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.
23.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του προαύλιου χώρου καθώς και της
πρώτης αίθουσας δεξιά των εσωτερικών τουαλετών και της αποθήκης του 
Δημοτικού Σχολείου Χειμαδιού,  στον Αθλητικό Σύλλογο ΄΄Κεραυνός
Χειμαδιού΄΄, την Κυριακή 25/7 και Δευτέρα 26/7/2021, προκειμένου να
πραγματοποιηθεί αθλητική-πολιτιστική εκδήλωση, κατόπιν της υπ’ αριθμ.
19/2021 απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.
24.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του προαύλιου χώρου καθώς και των
εξωτερικών τουαλετών του Νηπιαγωγείου Χανακίων,  στον Αθλητικό Σύλλογο
΄΄ΑΕΤΟ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ΄΄, το Σάββατο 14/8 και την Κυριακή 15/8/2021,
προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 20/2021
απόφασης – εισήγησης της ΔΕΠ.

25.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων στο ΝΠΔΔ
«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού» στα πλαίσια διοργάνωσης εκδηλώσεων, με
ή χωρίς αντίτιμο.

26.    Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας
Σάκη Καράγιωργα  για τη διεξαγωγή τουρνουά Μπάσκετ, στο Αθλητικό
Σωματείο Πύργος 99, με ή χωρίς αντίτιμο.

27.    Λήψη απόφασης έγκρισης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων από τον Εμπορικό
Σύλλογο Πύργου για την ανάταση της αγοράς στις 30-7-2021 και 21-8-2021
με ή χωρίς αντίτιμο.

28.    Λήψη απόφασης για τον καταλογισμό αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
προνοιακού επιδόματος.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: