Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Δήμος Ζαχάρως: Αλλαγές στους αντιδημάρχους με απόφαση του Δημάρχου Κώστα Αλεξανδρόπουλου

Δήμος Ζαχάρως: Αλλαγές στους αντιδημάρχους με απόφαση του Δημάρχου Κώστα Αλεξανδρόπουλου

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ζαχάρως, με θητεία από 1-1-2021 μέχρι 31-12-2021, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

 1. Τον κ. Αλεξανδρόπουλο Φώτιο του Αθανασίου έμμισθος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

1.Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.

1α. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης υποχρέωσης.

 1. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • Την οργάνωση και την λειτουργία Αποθήκης των πάσης φύσεως προμηθειών, υλικών, εργαλείων και μέσων για την λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

Β. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου.

 • τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • την έκδοση πάσης      φύσης αδειών που        απαιτούνται για τη

λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

 • την έκδοση πάσης      φύσης αδειών που        απαιτούνται για τη

λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

 • τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
 • την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
 • τη λειτουργία Δημοτικών και              Λαϊκών Αγορών,

εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών

 • γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξουσιοδοτείται ο καθείς εκ των Αντιδημάρχων στο καθ’ ύλην έργο του για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. τον κ. Ρουμελιώτη Αριστογείτονα του Αναστασίου, άμισθος καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

-Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών:
 • Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης.
 • Ληξιαρχείου,
 • Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης,
 • Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
 • την έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού
 • τη χορήγηση αδειών του προσωπικού
 • την τέλεση γάμων
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
 • τη λειτουργία των ΚΕΠ
 • τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 • τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
 • τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
 • τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης
 • την επιβολή προστίμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)

Και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως : ΦΕΚ 236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019 και των άρθρων 6,7 και 9 του Ο.Ε.Υ

3.Τον κ. Καλογερόπουλο Φώτιο του Θεοδώρου έμμισθος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας, Γραφείου Κίνησης (Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων) και Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως, την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων Οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης – Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης                                  Έργων Υπαίθριων Χώρων, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

Β. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων Οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

Γ. Θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών , κόμβων και διαβάσεων κ.τ.λ)

Δ. Κτιριακά έργα

Ε. Υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα

ΣΤ. Επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων του Τμήματος που εκτελούνται με αυτεπιστασία

Ζ. Θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων

Η. Αναθεώρηση και οικοδόμηση οικοδομικών αδειών (Ελέγχει το σύννομο εκδοθεισών οικοδομικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών , αν απαιτείται)

Θ. Έλεγχο κατασκευής αυθαίρετων κτισμάτων και επιβολής προστίμων..

Ι. Την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

Κ. Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

Λ. Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων

Μ. Την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

Ν. Την λειτουργία γραφείου Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για την διατύπωση εισηγήσεων, σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

Και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως ΦΕΚ 236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξουσιοδοτείται ο καθείς εκ των Αντιδημάρχων στο καθ’ ύλην έργο του για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

4.Τον κ. Βλάχο Χρήστο του Σπυρίδωνα έμμισθος, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α. Την μελέτη την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και την μέριμνα για την έκδοση της προβλεπόμενης  άδειας συλλογής και μεταφοράς

Β. Την μελέτη και την εισήγηση των τεχνικών προδιαγραφών και των αναγκαίων ποσοτήτων των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών

Γ. Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού,

Δ. Επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των χώρων του Δήμου

Ε. Την διαμόρφωση των κατάλληλων προγραμμάτων για την διενέργεια των εργασιών καθαριότητας

Και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως ΦΕΚ 236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξουσιοδοτείται ο καθείς εκ των Αντιδημάρχων στο καθ’ ύλην έργο του για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

5.Την κα Σκαλτσά Δήμητρα του Ευσταθίου έμμισθη, καθ’ ύλην αρμόδια Αντιδήμαρχο Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Πολιτικής και τις μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες

Α. Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων:

 • Εποπτείας και ελέγχου λειτουργίας ιδιωτικών και δημοτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών
 • Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες

-Χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία

 • την οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
 • Εφαρμογής Κοινωνικών Πολιτικών
 • Εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
 • Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
 • Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Β. Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

-Γ. Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Παιδικού Σταθμού Ζαχάρως

 . Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.

-Ε. Της Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας

Και όλα όσα αναλυτικά περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ του Δήμου Ζαχάρως ΦΕΚ 236/9-2-2012 , ΦΕΚ 3167/12-9-2017 , ΦΕΚ 661/28-2-2019 , ΦΕΚ 2092/5-6-2019.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξουσιοδοτείται ο καθείς εκ των Αντιδημάρχων στο καθ’ ύλην έργο του για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

– Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

– Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

– Εξουσιοδοτούνται όλοι οι Αντιδήμαρχοι για την θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής και την θεώρηση γνήσιων αντιγράφων όπου αυτό είναι απαραίτητο σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία.

 α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Αλεξανδρόπουλου Φωτίου του Αθανασίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ρουμελιώτης Αριστογείτονας του Αναστασίου

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ρουμελιώτη Αριστογείτονα του Αναστασίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος του Αθανασίου.

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καλογερόπουλου Φωτίου του Θεοδώρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Σκαλτσά Δήμητρα του Ευσταθίου

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βλάχου Χρήστου του Σπυρίδωνα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδρόπουλος Φώτιος του Αθανασίου

ε. Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κ. Σκαλτσά Δήμητρας του Ευσταθίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ Καλογερόπουλος  Φώτιος του Θεοδώρου

στ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Σκαλτσά Δήμητρα που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης είναι αρμοδιότητα την οποία θα ασκήσει ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά στην ημερήσια εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» Πύργου, εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ζαχάρως και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: