Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020

Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 απόφαση
έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της με αριθμό 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280 Α΄), σύμφωνα με
τις διατάξεις των ν. 4622/2019 και 4590/2019, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού
προσλήψεων (Ε.Π.Π) για το έτος 2020, για την έναρξη των διαδικασιών πλήρωσης στους Δήμους και τις
Περιφέρειες της Χώρας συνολικά οχτακοσίων σαράντα πέντε (845) θέσεων τακτικού προσωπικού και
ογδόντα έξι (86) δικηγόρων –νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου, στους
φορείς που καταγράφονται στο Παράρτημα του παρόντος.

 • Φορείς που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος και υπέβαλαν αιτήματα
  κάλυψης κενών θέσεών τους με προσλήψεις στο πλαίσιο του Ε.Π.Π έτους 2020, αυτά θεωρούνται
  ως μη εγκριθέντα για το έτος αυτό.
 • Στους φορείς που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα :
 1. Οι φορείς του Παραρτήματος θα πρέπει να αναζητήσουν το αρχείο xls που τους αντιστοιχεί, το
  οποίο έχει δημιουργηθεί και αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου για
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5f1ff745b81ef31d8c170135 στις 28/07/20 14:11
  2
  θέματα προσωπικού Τ.Α. (https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_ΤΑ/ ), στην ενότητα «άντλησης
  αρχείων»1
  / φάκελος «ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020».
  Στο εν λόγω αρχείο αποτυπώνονται οι εγκριθείσες θέσεις προς πλήρωση του φορέα, ανά
  εργασιακή σχέση, κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο/ειδικότητα. Το αρχείο έχει ως ονομασία
  τον 12ψηφιο κωδικό (user name) του φορέα (βλ. πρώτη στήλη Παραρτήματος), είναι
  συμπιεσμένο και για την αποσυμπίεσή του απαιτείται να εισαχθεί ο 8ψήφιος κωδικός
  πρόσβασης που έχει χορηγηθεί στον υπεύθυνο επικοινωνίας του φορέα από την υπηρεσία μας,
  κατόπιν υποβολής σε αυτή των στοιχείων που είχαν προσδιοριστεί με το υπ’ αριθμ.
  30002/28.9.2016 έγγραφό μας.2
 2. Με νεότερο έγγραφό μας, οι φορείς του Παραρτήματος θα κληθούν, μέσω ειδικών πινάκωναρχείων xls που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό και θα διατεθούν από την υπηρεσία μας
  σε αυτούς προς συμπλήρωση, να μας γνωστοποιήσουν / επιβεβαιώσουν τα ακόλουθα στοιχεία,
  προκειμένου εν συνέχεια να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ συνολικός πίνακας θέσεων για την έκδοση
  της σχετικής προκήρυξης :
  2.Α. Κάθε φορέας θα κληθεί να επιβεβαιώσει την ορθότητα του αιτήματος που καταχώρησε
  στην εφαρμογή του Ε.Π.Π 2020, κατά το μέρος που αφορά τις εγκριθείσες θέσεις.
  Συγκεκριμένα, α) την ύπαρξη των εγκεκριμένων κενών οργανικών θέσεων, και β) την ταύτιση
  της λεκτικής ονομασίας των κατηγοριών / κλάδων / ειδικοτήτων των εγκεκριμένων θέσεων με
  αυτήν που περιγράφεται στον οικείο ΟΕΥ.
  2.Β. Οι φορείς θα πρέπει να προσδιορίσουν άμεσα, για τις εγκριθείσες θέσεις μόνιμου
  προσωπικού, τυχόν πρόσθετα προσόντα (πχ. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, άδεια οδήγησης
  αυτοκινήτου, ξένη γλώσσα, εμπειρία) εφόσον κρίνεται απαραίτητο και αιτιολογείται επαρκώς
  με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής για τους δήμους και του οικείου
  περιφερειακού συμβουλίου, μετά από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής, για τις
  περιφέρειες, σύμφωνα με το ν. 4623/2019.
  1
  2 Παράδειγμα: O Δήμος στον οποίο αντιστοιχεί ο μοναδικός 12ψηφιος κωδικός 120020082008, αναζητά στον
  προαναφερθέντα φάκελο «ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2020» το συμπιεσμένο αρχείο .xls που έχει την ονομασία
 3. Για να ανοίξει το αρχείο θα πρέπει να εισαγάγει στο αναδυόμενο πλαίσιο τον 8ψηφιο κωδικό
  πρόσβασης που του έχει χορηγηθεί για την είσοδο του στο διαδικτυακό τόπο.
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5f1ff745b81ef31d8c170135 στις 28/07/20 14:11
  3
  Οι τίτλοι σπουδών και τα απαιτούμενα προσόντα θα καθοριστούν από το ΑΣΕΠ, σύμφωνα με
  την κείμενη νομοθεσία, το π.δ. 50/2001 και τα ισχύοντα για την Δευτεροβάθμια και
  Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  2.Γ. Ειδικά για τις θέσεις ΠΕ / ΤΕ Μηχανικών, με την απόφαση θα πρέπει να εξειδικεύεται
  περαιτέρω ο κλάδος / ειδικότητα (π.χ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κ.α) Παρότι οι εν λόγω αποφάσεις δεν θα αποσταλούν στην υπηρεσία μας, ο φορέας θα πρέπει να
  μεριμνήσει για την έκδοση τους, το συντομότερο δυνατόν και πάντως προ της υποβολής του πίνακα
  που θα κληθεί να συμπληρώσει και να υποβάλλει στην υπηρεσία μας, επί τη βάσει του
  προαναφερθέντος επικείμενου εγγράφου μας.
  Θεωρείται, δε, δεδομένο ότι έχετε ήδη προβεί σε εξασφάλιση πιστώσεων για την κάλυψη της
  δαπάνης των εγκεκριμένων θέσεων για το έτος 2020 και ανάλογη πρόβλεψη θα υπάρξει και για τα
  επόμενα έτη.
  Ειδικά παρακαλούνται όλοι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες της Χώρας να κοινοποιήσουν σε όλα τα
  νομικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις τους, στους συνδέσμους που συμμετέχουν, στα Περιφερειακά
  Ταμεία Ανάπτυξης, το παρόν ώστε όλοι οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καταστούν ενήμεροι για
  την έκβαση του αιτήματός τους στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2020, ενόψει του
  επικείμενου ετήσιου προγραμματισμού για το έτος 2021.
  Επισημαίνεται ότι από τις εγκριθείσες θέσεις, θα παρακρατηθούν θέσεις που θα πληρωθούν από
  προστατευόμενα άτομα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2643/96 όπως ισχύει,
  εξαιρουμένων των δικηγόρων με έμμισθη εντολή – νομικών συμβούλων για τις οποίες οι φορείς
  μπορούν να προβούν άμεσα στην διαδικασία πρόσληψης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  Τέλος υπενθυμίζεται ότι οι φορείς για τους οποίους έχουν εγκριθεί θέσεις στον Προγραμματισμό
  Προσλήψεων του 2020, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-7-2020 Απόφαση
  Έγκρισης, θα πρέπει να προβούν στη δέσμευσή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα. Ειδικότερα, οι
  χρήστες με ρόλο «Διαχειριστής Οργανογράμματος Φορέα» θα πρέπει να εισέλθουν στην «Διαχείριση
  Κατάστασης Θέσεων» και να ενημερώσουν την Κατάσταση Θέσης με την ένδειξη «Δεσμευμένη», στη
  συνέχεια στην Αιτιολογία Δέσμευσης θα επιλέξουν «Λόγω Προκήρυξης για Διορισμό» και στα Σχόλια θα
  συμπληρώσουν «Προγραμματισμός Προσλήψεων 2020». Αντιστοίχως οι φορείς θα πρέπει να
  μεριμνήσουν για τις αιτούμενες θέσεις οι οποίες δεν εγκρίθηκαν, να αποτυπωθούν στο ψηφιακό τους
  οργανόγραμμα ως «κενές» (πεδίο: κατάσταση θέσης) καθώς και για την αποδέσμευση των ανάλογων
  πιστώσεων στον προϋπολογισμό τους.
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5f1ff745b81ef31d8c170135 στις 28/07/20 14:11
  4
  Το παρόν μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδρομή
  https://www.ypes.gr/ola-ta-apotelesmata/ , καθώς και στον προαναφερθέντα φάκελο του ειδικού
  διαδικτυακού τόπου για θέματα προσωπικού.
  Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
  Α. Διαμαντοπούλου
  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 • ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.) info@enpe.gr
 • ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Ε.Δ.Ε.) info@kedke.gr
 • ΠΟΕ ΟΤΑ
 • ΠΟΠ ΟΤΑ popota@otenet.gr
 • ΟΣΥΑΠΕ osyape@otenet.gr
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
 1. Γραφείο Υπουργού
 2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
  ggd@ypes.gov.gr
 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, με την παράκληση ανάρτησης του παρόντος στη
  διαδρομή Το Υπουργείο / Αναρτηθέντα έγγραφα και στον ειδικό διαδικτυακό τόπο για θέματα
  προσωπικού.
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5f1ff745b81ef31d8c170135 στις 28/07/20 14:11
  5
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΦΟΡΕΑΣ
  1 120020082008 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
  2 120020282028 ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
  3 120020382038 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
  4 120020512051 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
  5 120021202120 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ
  6 120021242124 ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ
  7 120021262126 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
  8 120021372137 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ
  9 120021402140 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
  10 120021432143 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
  11 120021482148 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
  12 120021662166 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ
  13 120021682168 ΔΗΜΟΣ ΚΩ
  14 120021752175 ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ
  15 120021782178 ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ
  16 120021932193 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ
  17 120022032203 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
  18 120022062206 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
  19 120022192219 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
  20 120022402240 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
  21 120022412241 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
  22 120022662266 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ
  23 120022792279 ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
  24 120022912291 ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
  25 120022922292 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
  26 120022962296 ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ
  27 120022972297 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ
  28 120023122312 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
  29 120023132313 ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ
  30 120023222322 ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
  31 120023232323 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
  32 130010031003 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  33 130010111011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  34 220020042004 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
  35 220020072007 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  36 220020102010 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
  37 220020142014 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
  38 220020152015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
  39 220020222022 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
  40 220020272027 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
  41 220020522052 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
  42 220020532053 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
  43 220020632063 ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
  44 220020642064 ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ
  45 220020682068 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
  46 220020722072 ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5f1ff745b81ef31d8c170135 στις 28/07/20 14:11
  6
  47 220020772077 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
  48 220020912091 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
  49 220021062106 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
  50 220021092109 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
  51 220021112111 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
  52 220021272127 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
  53 220021312131 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
  54 220021362136 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
  55 220021502150 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
  56 220021532153 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
  57 220021642164 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
  58 220021722172 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
  59 220021822182 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
  60 220021852185 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
  61 220021882188 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
  62 220021952195 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
  63 220022002200 ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
  64 220022112211 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
  65 220022132213 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
  66 220022172217 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
  67 220022332233 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
  68 220022352235 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
  69 220022372237 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
  70 220022442244 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  71 220022462246 ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
  72 220022472247 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
  73 220022482248 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
  74 220022532253 ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
  75 220022632263 ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
  76 220022672267 ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
  77 220022702270 ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
  78 220022892289 ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
  79 220023022302 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ-ΜΕΘΑΝΩΝ
  80 220023042304 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
  81 220023102310 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ
  82 220023142314 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
  83 220023162316 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
  84 220023252325 ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
  85 230010021002 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
  86 320020432043 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
  87 320020472047 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
  88 320020622062 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
  89 320020672067 ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
  90 320020712071 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  91 320020862086 ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
  92 320020942094 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
  93 320021012101 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
  94 320021042104 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ
  95 320021052105 ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
  96 320021072107 ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
  97 320021292129 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5f1ff745b81ef31d8c170135 στις 28/07/20 14:11
  7
  98 320021452145 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
  99 320021492149 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
  100 320021582158 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
  101 320021602160 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ
  102 320021962196 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
  103 320022182218 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
  104 320022392239 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ
  105 320022542254 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  106 320022552255 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
  107 320022622262 ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
  108 320022842284 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
  109 320023092309 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
  110 320023112311 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
  111 320023312331 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
  112 330010051005 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  113 330010061006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
  114 420020122012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
  115 420020212021 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ
  116 420020232023 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ
  117 420020252025 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
  118 420020312031 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
  119 420020422042 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
  120 420020602060 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
  121 420020742074 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
  122 420020792079 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ
  123 420020802080 ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
  124 420020812081 ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ
  125 420020872087 ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
  126 420020892089 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
  127 420020962096 ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
  128 420021002100 ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
  129 420021282128 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ
  130 420021392139 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  131 420021412141 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
  132 420021422142 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
  133 420021542154 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ
  134 420021672167 ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
  135 420021712171 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
  136 420021792179 ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
  137 420021802180 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
  138 420021832183 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
  139 420022012201 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
  140 420022052205 ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
  141 420022342234 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ
  142 420022592259 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
  143 420022652265 ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
  144 420022802280 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ
  145 420022812281 ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
  146 420022832283 ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
  147 420022862286 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ
  148 420022902290 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5f1ff745b81ef31d8c170135 στις 28/07/20 14:11
  8
  149 420022942294 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
  150 420022952295 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
  151 420023032303 ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
  152 420023062306 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
  153 420023072307 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ
  154 430010071007 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  155 430010131013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  156 520020062006 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
  157 520020092009 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
  158 520020262026 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
  159 520020402040 ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ
  160 520020412041 ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
  161 520020562056 ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ
  162 520020692069 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
  163 520021122112 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  164 520021222122 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  165 520021382138 ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ
  166 520021572157 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
  167 520021842184 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
  168 520021982198 ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
  169 520022042204 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
  170 520022282228 ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  171 520022512251 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
  172 520022642264 ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  173 520022742274 ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
  174 520023052305 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
  175 520023202320 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
  176 520023212321 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
  177 530010101010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
  178 620020012001 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ
  179 620020192019 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
  180 620020202020 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
  181 620020242024 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
  182 620020292029 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
  183 620020332033 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
  184 620020452045 ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
  185 620020462046 ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
  186 620020552055 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
  187 620020572057 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ
  188 620020592059 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ
  189 620020732073 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
  190 620020762076 ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
  191 620020782078 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ
  192 620020822082 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
  193 620020832083 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
  194 620020932093 ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ
  195 620021102110 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
  196 620021132113 ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
  197 620021142114 ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ
  198 620021152115 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
  199 620021162116 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5f1ff745b81ef31d8c170135 στις 28/07/20 14:11
  9
  200 620021182118 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  201 620021212121 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
  202 620021302130 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
  203 620021332133 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  204 620021442144 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
  205 620021462146 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
  206 620021472147 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
  207 620021552155 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
  208 620021592159 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  209 620021612161 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
  210 620021692169 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
  211 620021892189 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ
  212 620022022202 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
  213 620022102210 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
  214 620022122212 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
  215 620022162216 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
  216 620022222222 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
  217 620022272227 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
  218 620022302230 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
  219 620022322232 ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
  220 620022382238 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
  221 620022432243 ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
  222 620022452245 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
  223 620022522252 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
  224 620022562256 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
  225 620022572257 ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
  226 620022582258 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
  227 620022682268 ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
  228 620022732273 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
  229 620022752275 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ
  230 620022782278 ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
  231 620022852285 ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
  232 620022982298 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ
  233 620023172317 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
  234 620023242324 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
  235 630010011001 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
  236 630010091009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  237 720020132013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  238 720020182018 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
  239 720020322032 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
  240 720020342034 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
  241 720020362036 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
  242 720020372037 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
  243 720020442044 ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ
  244 720020482048 ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
  245 720020542054 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ
  246 720020612061 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
  247 720020852085 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
  248 720020902090 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
  249 720020952095 ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
  Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5f1ff745b81ef31d8c170135 στις 28/07/20 14:11
  10
  250 720020972097 ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
  251 720020982098 ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
  252 720020992099 ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
  253 720021022102 ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  254 720021032103 ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ
  255 720021172117 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ
  256 720021232123 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
  257 720021252125 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
  258 720021322132 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
  259 720021342134 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  260 720021622162 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
  261 720021812181 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ-ΑΓΙΩΝ
  ΘΕΟΔΩΡΩΝ
  262 720021902190 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
  263 720021912191 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
  264 720021942194 ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
  265 720021992199 ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
  266 720022072207 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
  267 720022082208 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
  268 720022142214 ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
  269 720022202220 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
  270 720022232223 ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
  271 720022242224 ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
  272 720022262226 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ
  273 720022422242 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
  274 720022502250 ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ
  275 720022602260 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
  276 720022612261 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
  277 720022872287 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
  278 720023002300 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  279 720023012301 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
  280 720023302330 ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
  281 720023332333 ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  282 720023342334 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ
  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
  283 730010041004 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  284 730010081008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
  285 730010121012 ΠΕΡ
Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: