Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Ένταξη δήμων στην Πρόσκληση για Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Ένταξη δήμων στην Πρόσκληση για Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων

Στην ένταξη Πράξης για ομάδα δήμων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» προχώρησε το Υπουργείου Εσωτερικών

Μεταξύ άλλων η απόφαση έλαβε υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999) «Ερασιτεχνικός
και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις»
Τις διατάξεις του άρθρου 18 «Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε.» του ν. 2515/1997 (Α ́154)
«Άσκηση επαγγέλματος λογιστή, φοροτεχνικού λειτουργίας Σώματος Ορκωτών
Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις».

Την υπ’ αρίθμ. 2225/14-01-2019 ( ΑΔΑ: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) Πρόσκληση IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

Την υπ ́αριθμ. 61068/24-9-2020 (ΑΔΑ : ΨΡΞΞ46ΜΤΛ6-0ΝΓ) 6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης IV του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων».

Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ – 055 στην οποία εντάχθηκε το έργο «Έργα και επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)» με ενάριθμο 2017ΣΕ05500010 και προϋπολογισμό 1.000.000.000 € (ΑΔΑ : 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ).

Μερικοί από τους δήμους που ενισχύονται είναι:
Δήμος Ηράκλειας Ν. Σερρών 517.457 ευρώ
Δήμος Κω 970.000 ευρώ
Δήμος Αρριανών Ν. Ροδόπης 338.066 ευρώ
Δήμος Νότιας Κυνουρίας 600.000 ευρώ
Δήμος Γορτυνίας Ν. Αρκαδίας.380.808 ευρώ
Δήμος Αλοννήσου Ν. Μαγνησίας. 391.052 ευρώ
Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων 201.277 ευρώ

ΠΗΓΗ myota.gr

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: