Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Η 117 Πτέρυγα Μάχης – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για παροχή υπηρεσιών επισκευής αγωγού καυσίμων Μονάδος

Η 117 Πτέρυγα Μάχης – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για παροχή υπηρεσιών επισκευής αγωγού καυσίμων Μονάδος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Δ.01/21)

1. Η 117 Πτέρυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές (βάσει του άρθρου 117 του Ν. 4412/16) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την παροχή υπηρεσιών επισκευής αγωγού καυσίμων Μονάδος.

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 09:00, στο Τμήμα Οικονομικού της Μονάδος.

3. Πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται αναρτημένο στο «ΚΗΜΔΗΣ» με ΑΔΑΜ 21PROC008088005 και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ Ψ5ΖΨ6-ΜΚΠ ή κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.

4. Οι προσφορές θα κατατίθενται είτε ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην Κεντρική Γραμματεία της Μονάδος το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

5. Κάθε σχετική πληροφορία αναφορικά με τον ανωτέρω διαγωνισμό θα παρέχεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26230-65053.

Σμχος (Ι) Αγγ. Καλλιγαρίδης Διοικητής 117 Π.Μ.

ΠΗΓΗ .heliachamber.gr

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: