Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Ενημέρωση,Πύργος,Ήλιδα,Πηνεία,Ολυμπία,iliakanea
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Λασπωμένοι παραμένουν οι σύμβουλοι, δύσκολη υπόθεση η προσαρμογή τους στα μαθητικά θρανία έστω και εξ αποστάσεως
Λασπωμένοι παραμένουν οι σύμβουλοι, δύσκολη υπόθεση η προσαρμογή τους στα μαθητικά θρανία έστω και εξ αποστάσεως

Λασπωμένοι παραμένουν οι σύμβουλοι, δύσκολη υπόθεση η προσαρμογή τους στα μαθητικά θρανία έστω και εξ αποστάσεως


Πολύ δρόµο δείχνει να έχει ακόµα µέχρι να τεθεί σε λειτουργία το Εθνικό Σύστηµα Παροχής Συµβουλών σε Αγροτικές Εκµεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.). Εν τω µεταξύ µε γκρίνια προχωράει η επιµόρφωση των συµβούλων, αµφίβολη είναι η συγκρότηση του Μητρώου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συµβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και πολύ απέχει η προκήρυξη του προγράµµατος (υποµέτρο 2.1) ύψους 80 εκατ. ευρώ περίπου, το οποίο και θα «σπονσοράρει» το όλο Σύστηµα.

Μητρώο Γεωργικών Συµβούλων (Γ.Σ.)

Για την πιστοποίηση των Γ.Σ. και την εγγραφή τους στο µητρώο Γ.Σ. ξεκινάει από τη ∆ευτέρα 24 Φεβρουαρίου η επιµόρφωση τους, µε την µέθοδο της εξ’αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), µέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Η διαδικασία ελέγχεται από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και το πρόγραµµα επιµόρφωσης θα διαρκέσει 12 εβδοµάδες. Οι υποψήφιοι γεωργικοί σύµβουλοι µε την χρήση των προσωπικών κωδικών τους (όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) που θα τους αποσταλούν από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, εισέρχονται στην εκπαιδευτική πλατφόρµα όπου είναι διαθέσιµο το εκπαιδευτικό υλικό ανά θεµατικό πεδίο. Με την ολοκλήρωση της µελέτης κάθε θεµατικού πεδίου, οι εκπαιδευόµενοι θα υποβάλλουν σχετικό τεστ αξιολόγησης.

Η κλίµακα βαθµολογίας κυµαίνεται από 0 έως 100% και επιτυχηµένη θεωρείται η διαδικασία, όταν ο εκπαιδευόµενος λάβει συνολικό βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο του 75%.

Σε περίπτωση που οι εκπαιδευόµενοι αποτύχουν έχουν τη δυνατότητα για επανεξέταση µία µόνο φορά. Μετά το πέρας των 12 εβδοµάδων οι εκπαιδευόµενοι λαµβάνουν «Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης», την πιστοποίηση ή µη και την εγγραφή τους ή µη στο Μητρώο Γεωργικών Συµβούλων.

Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συµβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)

Εξετάζεται η επιλεξιµότητα των φορέων σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που θα τεθούν και η αντιστοίχηση µε τα κριτήρια χρηµατοδότησης του υποµέτρου 2.1. Ενδεικτικά στο µητρώο οι υποψήφιοι για πιστοποίηση φορείς, πρέπει να έχουν νοµική υπόσταση εντός της έδρας γεωγραφικής ζώνης που θα πιστοποιηθούν, την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή και τον απαιτούµενο αριθµό γεωργικών συµβούλων. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια πιστοποίησης είναι σε εφαρµογή του εθνικού και κανονιστικού πλαισίου.

Θεµατικά Πεδία Συµβουλών

Η ∆ιαχειριστική Αρχή συγγράφει, προκηρύσσει και ελέγχει τα ζητούµενα της πρόσκλησης του χρηµατοδοτικού υποµέτρου 2.1. Οι διαδικασίες, οι υποβολές και οι έλεγχοι θα διενεργούνται αποκλειστικά σε ψηφιακό περιβάλλον σε σχέση µε τις υπάρχουσες βάσεις δεδοµένων του ΥπΑΑΤ, του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

Πρόσκληση Υποµέτρου

Η πρόσκληση αναµένεται να δηµοσιευτεί σε δύο περίπου µήνες. Η δηµοσίευση της πρόσκλησης δεν σηµαίνει αυτόµατα την λειτουργία του συστήµατος, δεδοµένου ότι θα πρέπει να προηγηθεί της δηµοσίευσης της πρόσκλησης η επιµόρφωση των Γεωργικών Συµβούλων, η σύσταση του µητρώου των Γεωργικών Συµβούλων (Γ.Σ.) καθώς και η διαµόρφωση του µητρώου των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συµβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.). Ρεαλιστικά λοιπόν το σύστηµα αναµένεται να λειτουργήσει το φθινόπωρο του 2020.

Επιλεξιµότητα Αγροτών

Βάσει των κανονισµών, ωφελούµενοι των συµβουλών και µε δυνατότητα ένταξης στο χρηµατοδοτικό υποµέτρο 2.1, θα είναι κατά προτεραιότητα οι ενεργοί και οι νέοι αγρότες, καθώς και οι ανήκοντες σε συλλογικά σχήµατα, αλλά και αυτοί που έχουν ενταχθεί σε άλλα µέτρα του ΠΑΑ 2014-2020.

Παραδοτέα Πακέτων Συµβουλών

Η διαδικασία σύνταξης των παραδοτέων περιλαµβάνει οπωσδήποτε τρεις επισκέψεις στον αγρό, εκ των οποίων η πρώτη είναι για την περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης, η δεύτερη είναι για την περιγραφή του περιεχοµένου της συµβουλής και της εκπαίδευσης σε αυτήν και η τρίτη είναι η παρακολούθηση και οι µετρήσεις των αποτελεσµάτων της συµβουλής. Συµβατικά παραδοτέα δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί.

Διαβάστε αναλυτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Agrenda που κυκλοφόρησε το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: