Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Με την διάταξη του άρθρου 75, παρ.2 του Ν.4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του Ν.3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ.1 του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής δίκης, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α ́-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 214/6-11-2020), προβλέφθηκε μεταξύ άλλων:«2. Η διαδικασία για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια που προβλέπονται στις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007),του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) και του Ν.3852/2010, δύναται να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες ως προς τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και κάθε ειδικότερο τεχνικό ζήτημα. Με την ως άνω απόφαση δύναται να προβλέπεται η εφαρμογή της παρούσας και σε ήδη εκκρεμείς διαδικασίες».

Σε εφαρμογή της ως άνω διατάξεως, εκδόθηκε πριν από λίγες ημέρες η υπ’ αριθμ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/2-3-2021 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Επικρατείας (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ B’-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 944/10-3 -2021) «Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας», με την οποία ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Με τις ως άνω πάγιες πλέον διατάξεις αναγνωρίζεται η απόλυτη διακριτική ευχέρεια κάθε φορέα, ασχέτως της ύπαρξης έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, να επιλέξει την διεξαγωγή της διαδικασίας για την ανάδειξη των Αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας καιόχι δια ζώσης.Είναι χαρακτηριστικό ότι, τόσο στον Νόμο όσο και στην εκδοθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση ουδεμία αναφορά γίνεται σε έκτακτες υγειονομικές ή άλλες συνθήκες, που εμποδίζουν την υλοποίηση μίας καθαρής και «ζωντανής» διαδικασίας. Ειδικά δε για τις διαδικασίες, που δεν είχαν ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2021, προβλέπεται στις μεταβατικές διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ότι, οι Αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέχρι την 30-6-2021, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα να ακυρωθούν διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν ήδη μέσω αλληλογραφίας. Έτσι, αποκαλύπτεται πλέον και ο βασικός σχεδιασμός της κυβέρνησης, τον οποίο από την πρώτη στιγμή ψήφισης του Ν.4745/2020 είχε διαπιστώσει η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., να επιβάλει την ηλεκτρονική ψηφοφορία ως γενικό και πάγιο τρόπο διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων, πλήττοντας με τον τρόπο αυτό την αμεσότητα και την καθολικότητα της διαδικασίας.

Και βέβαια, οι αρμόδιοι Υπουργοί φαίνεται να οραματίζονται έναν νέο ψηφιακό κόσμο και αυτό να επιχειρούν με κάθε τρόπο να εφαρμόσουν. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, δεν έχει έστω και κατ’ ελάχιστο περάσει από το μυαλό τους, το γεγονός, ότι σημαντικός αριθμός των υπαλλήλων, που απασχολούνται στους Ο.Τ.Α. και δη σε τομείς όπως η Καθαριότητα, τα Νεκροταφεία, τα Τεχνικά Συνεργεία κ.λπ. δεν έχουν την παραμικρή εξοικείωση με την σύγχρονη τεχνολογία και πολύ περισσότερο με πολύπλοκα συστήματα συμμετοχής σε εκλογικές διαδικασίες. Η πάγια εφαρμογή, συνεπώς, ενός συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μόνο ως μέσο αποκλεισμού μεγάλου αριθμού των εκλογέων από την διαδικασία μπορεί να εκληφθεί.

Επιπροσθέτως, ενώ στην εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση οι κύριοι Υπουργοί «διαβεβαιώνουν» ότι το σύστημα ΖΕΥΣ, που θα χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική ψηφοφορία παρέχει απόλυτη ασφάλεια, όσον αφορά στην μυστικότητα και το απόρρητο της διαδικασίας αλλά και στην διασφάλιση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων, ουδείς μέχρι σήμερα δεν έχει μπει στον κόπο να γνωστοποιήσει τόσο στα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα, όσο και στους υπαλλήλους, τους οποίους πρωτίστως αφορά, τις τεχνικές παραμέτρους, βάσει των οποίων το εν λόγω πρόγραμμα λειτουργεί, όπως και τις δικλείδες ασφαλείας που εμπεριέχει. Αντιθέτως, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στο άρθρο 6, παρ.6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης αναγνωρίζεται ρητώς, ότι ο εκλογέας μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μία φορές.

Ο Σύλλογος εργαζομένων Δήμων Πύργου Αρχ. Ολυμπίας Ζαχάρως και η ΠΟΕ ΟΤΑ εκφράζει για μία ακόμα φορά την αντίθεση της στις προσπάθειες της κυβέρνησης να επιβάλει ένα σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις διαδικασίες για την ανάδειξη των Αιρετών Εκπροσώπων των εργαζομένων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια και καταγγέλλει την επιμονή του Υπουργείου Εσωτερικών να προωθεί μία διαδικασία, η οποία θα οδηγήσει σε αποκλεισμό μεγάλο αριθμού υπαλλήλων. Τους ενημερώνουμε ότι σε αυτή την προσπάθεια τους λέμε για άλλη μια φορά ΟΧΙ στην Ηλεκτρονική ψηφοφορία και στον αυταρχισμό στις εκλογές για τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια. Καμία συμμετοχή στη διάτρητη διαδικασία και στην χειραγώγηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων. Υπερασπιζόμαστε τις «ζωντανές» δημοκρατικές και συλλογικές διαδικασίες.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΖΟΥ ΕΛΕΝΗ

                                                                                  

                                                                       

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: