Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020 – Ανακοίνωση / Πρόσκληση για συμμετοχή στη δράση 4.1 «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης» για το έτος 2020.

Μελισσοκομικό Πρόγραμμα 2020 – Ανακοίνωση / Πρόσκληση για συμμετοχή στη δράση 4.1 «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης» για το έτος 2020.

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας γίνεται γνωστό στους μελισσοκόμους, ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 226/152466/11-06-2020 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2531/Β/24-06-2020, προσδιορίστηκε το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της δράσης 4.1 «Αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης» του προγράμματος για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2020.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης, ισχύουν τα εξής:

Σκοπός – περιγραφή της δράσης

  1. Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης ενισχύονται οι δαπάνες για την πραγματοποίηση αναλύσεων σε διαπιστευμένα εργαστήρια, δειγμάτων ελληνικού μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης, με σκοπό τον έλεγχο των φυσικοχημικών τους παραμέτρων, της διερεύνησης της πιθανής ύπαρξης καταλοίπων φυτοπροστατευτικών ουσιών, αντιβιοτικών ή/και άλλων ξένων και επικίνδυνων ουσιών και ελέγχου της νοθείας, με σκοπό την αναβάθμιση της προστιθέμενης αξίας των μελισσοκομικών προϊόντων και διευκόλυνση της εμπορίας τους.
  2. Ως μέγιστο ύψος επιλέξιμων δαπανών καθορίζεται το ποσό των 30.000 €, ανά δικαιούχο σε κάθε μελισσοκομικό έτος.
  3. Το ποσοστό επιχορήγησης για επιλέξιμες δαπάνες μέχρι 10.000 € ανέρχεται στο 100% και μειώνεται βαθμιαία για μεγαλύτερες δαπάνες και μέχρι το ποσό των 30.000 €.
  4. Ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, εκτός εάν δεν είναι ανακτήσιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει.

Δικαιούχοι

Ορίζονται ως δικαιούχοι:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης και μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου), εφόσον τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν, διατίθενται προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά,

β) Αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγροτικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που δραστηριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα καθώς και οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα, εφόσον αυτοί ασκούν εμπορική δραστηριότητα, διαθέτοντας τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγουν τα μέλη τους προς πώληση (λιανικώς ή χονδρικώς) στην αγορά. Επίσης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα συσκευάζοντας – τυποποιώντας και εμπορευόμενοι μελισσοκομικά προϊόντα προερχόμενα από Έλληνες παραγωγούς.

Διαδικασία συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προς το τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Βερανζέρου 46, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα), σχετικό αίτημα που περιλαμβάνει τα εξής:

i. αίτηση ένταξης σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 της σχετικής απόφασης, το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου 2020,

ii. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα,

iii. πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την περίπτωση των δικαιούχων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (περ. β και γ του άρθρου 2 της απόφασης 226/152466)

iv. καταστατικό φορέα ή απόφαση του Δ.Σ. του φορέα ή του νομικού προσώπου για τον ορισμό του νόμιμου εκπροσώπου του, για την υπογραφή όλων των σχετικών με το πρόγραμμα αιτήσεων και εγγράφων,

vi. αποδεικτικά στοιχεία για την εμπορία των παραγόμενων προϊόντων κατά την περίοδο από 1η Αυγούστου 2019, έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, τα οποία κατά περίπτωση είναι: αποδείξεις χονδρικής ή λιανικής πώλησης ή/και ιδιωτικά συμφωνητικά.

vii. στην περίπτωση των ιδιωτών συσκευαστών – τυποποιητών μελισσοκομικών προϊόντων, αναλυτικό ονομαστικό αρχείο των συνεργαζόμενων μελισσοκόμων με την παραδιδόμενη ποσότητα προϊόντος προς συσκευασία – τυποποίηση.

viii. αποδεικτικά διαπίστευση του εργαστηρίου για τις αιτηθείσες αναλύσεις μελιού, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, στην περίπτωση που οι αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο του εξωτερικού και τα εν λόγω έγγραφα είναι γραμμένα σε γλώσσα εκτός της ελληνικής.

Διαδικασία πληρωμής – ολοκλήρωσης της δράσης

Οι δικαιούχοι διαβιβάζουν στην Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ (Δομοκού 5, Τ.Κ. 104 45, Αθήνα) το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2020 τα εξής δικαιολογητικά πληρωμής:

i. αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 της σχετικής απόφασης,

ii. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού

iii. πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την περίπτωση των δικαιούχων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα (περ. β και γ του άρθρου 2 της απόφασης 226/152466),

iv. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι η συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα,

v. αναλυτική κατάσταση δαπανών σύμφωνα με το Υπόδειγμα 4 της σχετικής απόφασης,

vi. εξοφλημένα πρωτότυπα παραστατικά αναλύσεων δειγμάτων μελισσοκομικών προϊόντων. Τα πρωτότυπα παραστατικά αναγράφουν με μέριμνα του δικαιούχου το εξής κείμενο: «έχει επιδοτηθεί στο πλαίσιο του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, έτος 2020,

vii. αποδεικτικά διαπίστευσης του εργαστηρίου για τις αιτηθείσες αναλύσεις μελισσοκομικών προϊόντων, συνοδευόμενη από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, στην περίπτωση που οι αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο του εξωτερικού και τα εν λόγω έγγραφα είναι γραμμένα σε γλώσσα εκτός της ελληνικής.

 Εάν ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι ανακτήσιμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει σχετική βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ.

           Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την υλοποίηση της δράσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στην υπ’ αριθμ. 300/183328/07-07-2020 ανακοίνωση – πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΦΑΗ4653ΠΓ-ΤΞ1) ή να απευθύνονται στο τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ζωικών Οργανισμών του Υπουργείου στα τηλ. 210 2125704 / 210 2125769 και στα e-mail Kalogridis.D@minagric.gr / mtzitzinakis@minagric.gr.

 Η Δ/ντρια Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας       Σπυροπούλου Παναγιώτα Κτηνίατρος  
Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: