Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Ο άστατος καιρός «ξεσήκωσε» φουζικλάδιο και σεπτωρίωση σε αχλάδια και μήλα
Ο άστατος καιρός «ξεσήκωσε» φουζικλάδιο και σεπτωρίωση σε αχλάδια και μήλα

Ο άστατος καιρός «ξεσήκωσε» φουζικλάδιο και σεπτωρίωση σε αχλάδια και μήλα


ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΑ (Αχλαδιά─Μηλιά)

Η παρατεταµένη αστάθεια του καιρού µε βροχοπτώσεις και υψηλά ποσοστά υγρασίας αυξάνουν σηµαντικά τον κίνδυνο προσβολής των µηλοειδών (καρπών και φυλλώµατος) από φουζικλάδια. Επισηµαίνεται, ότι η µολυσµατικότητα των φουζικλαδίων ευνοείται από βροχερό και υγρό καιρό και σχετικά υψηλές θερµοκρασίες.

Οι παθογόνοι αυτοί µύκητες είναι δυνατό να αποβούν ιδιαίτερα καταστροφιοί, ακόµη και µέχρι τη συγκοµιδή. Συνιστάται άµεσα η προστασία των καρπών µετά από τη βροχόπτωση µε τη χρήση ενός κατάλληλου και εγκεκριµένου µυκητοκτόνου.

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους οπωρώνες που:

α) έχουν ήδη εκδηλωθεί συµπτώµατα της ασθένειας,

β) έχουν ιστορικό σοβαρών προσβολών και

γ) βρίσκονται σε περιοχές όπου υπάρχουν άλλοι οπωρώνες µε εκτεταµένη προσβολή.

 

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών των παθογόνων, συνιστάται εναλλαγή µυκητοκτόνων από διαφορετικές χηµικές οµάδες ή εφαρµογή µίγµατος µυκητοκτόνων διαφορετικής οµάδας.

Για την αποφυγή φαινοµένων τοξικότητας στους καρπούς, να προσεχθεί ιδιαίτερα πιθανή ευαισθησία ορισµένων ποικιλιών σε κάποια σκευάσµατα.

Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των φουζικλαδίων σε µία περιοχή, είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τα προτεινόµενα µέτρα καταπολέµησης να εφαρµόζονται από όλους ανεξαιρέτως τους καλλιεργητές.

ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ (Αχλαδιά)

Οι καιρικές συνθήκες είναι επίσης ιδανικές για την εξάπλωση της σεπτορίωσης στην αχλαδιά. Συστήνεται άµεσα η προστασία των καλλιεργειών µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο και σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση του φουζικλαδίου.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε οπωρώνες αχλαδιάςπου:

1) έχουν ήδη εµφανίσει συµπτώµατα προσβολής στο φύλλωµα,

2) δεν έχει γίνει µέχρι τώρα αποτελεσµατική καταπολέµηση του µύκητα,

3) γειτνιάζουν µε προσβεβληµένους οπωρώνες και

4) γενικότερα βρίσκονται σε υγρές περιοχές ή δέχονται συχνή και υπερβολική άρδευση.

 

ΩΙ∆ΙΟ (Μηλιά)

Σε ευαίσθητες, κυρίως, ποικιλίες και όπου έχουν εκδηλωθεί συµπτώµατα σε καρπούς, συνιστάται άµεσα επέµβαση, σε συνδυασµό µε την καταπολέµηση του φουζικλαδίου.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ (Αχλαδιά─Μηλιά)

Σε όσους οπωρώνες µηλοειδών έχουν παρατηρηθεί προσβολές του βακτηρίου στην τρυφερή βλάστηση, συστήνεται η συλλογή και η αποµάκρυνση από τον οπωρώνα των προσβεβληµένων βλαστών µαζί µε τουλάχιστον 30 εκ. υγιούς τµήµατος, αλλά µόνο κατά τη διάρκεια ξηρού και ζεστού καιρού.

Παράλληλα, συνιστάται ο περιορισµός της αζωτούχου λίπανσης καθώς και της άρδευσης στην απολύτως αναγκαία, διότι η ασθένεια αποβαίνει ιδιαίτερα σοβαρή στα εύρωστα δένδρα.

ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (ΑΧΛΑ∆ΙΑ – ΜΗΛΙΑ)

Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν συστηµατικά (δύο φορές τη βδοµάδα) τις φεροµονικές παγίδες στους οπωρώνες τους και να συνεχίζουν την προστασία των καρπών από το έντοµο εφόσον διαπιστώνουν

1)αύξηση συλλήψεων ακµαίων σε αυτές και

2) έστω και µικρή, αλλά σταθερή δραστηριότητα των ακµαίων, όταν αυτή συνοδεύεται από αύξηση των προσβολών στους καρπούς.

 Από τα εντοµοκτόνα, προτιµώνται οι ρυθµιστές ανάπτυξης, τα φυσικής προελεύσεως σκευάσµατα και τα σκευάσµατα εντοµοπαθογόνου ιού, που είναι εκλεκτικά και φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Για την επανάληψη του ψεκασµού να ληφθούν υπόψη η διάρκεια δράσης του εντοµοκτόνου, η πορεία των συλλήψεων ακµαίων στις φεροµονικές παγίδες, ο ταχύς ρυθµός αύξησης των καρπών και οι καιρικές συνθήκες.

 

ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΛΕΠΙ∆ΟΠΤΕΡΑ (ΑΧΛΑ∆ΙΑ – ΜΗΛΙΑ)

Την εποχή αυτή δραστηριοποιούνται ακµαία των εντόµων κόσσου, ζεύζερας και σέζιας. Πρόκειται για έντοµα των οποίων οι προνύµφες είναι ξυλοφάγες και συνεπώς ιδιαίτερα καταστρεπτικές, επειδή σε µεγάλους πληθυσµούς προκαλούν ξηράνσεις κλάδων και δένδρων.

Η καταπολέµηση των προνυµφών είναι ιδιαίτερα δύσκολή, διότι αυτές δραστηριοποιούνται κάτω από τον φλοιό και µέσα στο ξύλο. Προσβολές από αυτά τα έντοµα εντοπίζονται κυρίως σε ηλικιωµένα και εξασθενηµένα από διάφορες αιτίες δένδρα.

Σε οπωρώνες που εµφανίζουν προσβολές από τα παραπάνω έντοµα συστήνεται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο, µε σκοπό τη θανάτωση των ακµαίων πριν ωοτοκήσουν καθώς και των νεαρών προνυµφών, πριν την είσοδό τους στον κορµό και τους κλάδους.

Να γίνει πλήρης και επιµεληµένη κάλυψη µε το ψεκαστικό υγρό των δένδρων, µε έµφαση στην περιοχή του λαιµού, του κορµού και των βραχιόνων.

Ο ψεκασµός αυτός καταπολεµεί ταυτόχρονα και την καρπόκαψα. Για την αποφυγή προσβολών από αυτά τα έντοµα, πρέπει οι οπωρώνες και κυρίως εκείνοι µεγαλύτερης ηλικίας να διατηρούνται σε καλή κατάσταση υγείας, µε εφαρµογή ισορροπηµένης λίπανσης και άρδευσης και γενικότερα µε την εκτέλεση των ενδεδειγµένων καλλιεργητικών πρακτικών.

ΨΥΛΛΑ (ΑΧΛΑ∆ΙΑ)

Σε οπωρώνες που εµφανίζουν προσβολή από το έντοµο συνιστάται άµεσα ψεκασµός µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο για την καλλιέργεια εντοµοκτόνο.

Είναι σηµαντικό να γίνεται εναλλαγή εντοµοκτόνων από διαφορετικές χηµικές κατηγορίες, για την αποφυγή δηµιουργίας ανθεκτικών πληθυσµών του εντόµου. Ιδιαίτερα οι νέες δραστικές ουσίες, καλό είναι να µην εφαρµόζονται πάνω από δύο φορές σε κάθε καλλιεργητική περίοδο.

Κατά τους ψεκασµούς µε ξηρό καιρό, καλό είναι να αυξάνεται ο όγκος του νερού, πρακτική που βοηθά το σκεύασµα να διαπεράσει τα µελιτώδη εκκρίµατα των προνυµφών. Επίσης, συνιστάται η αφαίρεση των λαίµαργων βλαστών µε το χέρι, καθώς και η αποφυγή καλλιεργητικών τεχνικών που ευνοούν ιδιαίτερα τη βλάστηση, όπως υπερβολική λίπανση και πότισµα.

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ (ΑΧΛΑ∆ΙΑ – ΜΗΛΙΑ)

Η καταπολέµηση των τετρανύχων (κόκκινος, κίτρινος) συνιστάται σε οπωρώνες που παρατηρούνται περίπου 60-70 κινητές µορφές ανά 100 φύλλα, µε εναλλαγή κατάλληλων και εγκεκριµένων ακαρεοκτόνων. Σε περιπτώσεις προσβολής και από τα δύο είδη τετρανύχων, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν σκευάσµατα που καταπολεµούν και τα δύο είδη.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: