Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου στις 20 Σεπτεμβρίου | Ειδήσεις
Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου στις 20 Σεπτεμβρίου | Ειδήσεις

Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του δήμου στις 20 Σεπτεμβρίου | Ειδήσεις


Συνεδριάζει, δια ζώσης (και μέσω τηλεδιάσκεψης για τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που για λόγους υγείας δεν μπορούν να προσέλθουν), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί. Με τα παρακάτω θέματα:

1.      Αντικατάσταση μελών γνωμοδοτικού οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης (επιτροπή διενέργειας / επιτροπή αξιολόγησης) για την προμήθεια «Ανάπτυξη Έξυπνων Λύσεων Διαχείρισης και Ενημέρωσης των Πολιτών για Έξυπνες Θέσεις Στάθμευσης, Κυκλοφοριακή Κίνηση και Έξυπνες Στάσεις» στο πλαίσιο της αντίστοιχης Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5045007 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)

2.      Σύνταξη όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή φανερής προφορικής  μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση από το Δήμο Πατρέων ενός (1) ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταστέγαση του  25ου Νηπιαγωγείου. (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου – Αρμ. Δ/ντρια)

3.      Έγκριση «Σχεδίου Απόφασης» σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 7 & 8 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιείται και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4782/2021 που αφορά στον προσωρινό ανάδοχο «ΓΑΛΑΝΗΣ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ» για τη συμμετοχή της στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, Α/Α:182282» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

4.      α)Έγκριση 3ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου για την ομόφωνη γνωμοδότηση υπέρ της αποδοχής των εξηγήσεων και υπέρ της κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» για την  κατασκευή του  Έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – 4ου/5ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ». β) Πρόσκληση  προς τον οικονομικό φορέα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», για την υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με τους όρους της οικείας  Διακήρυξης. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

5.      Εξέταση ένστασης της Αναδόχου εταιρίας «TESPA E.E., – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»  σχετικά με την επιστροφή του 5ου  Λογαριασμού του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Στοών και τμήματος οδού Κανακάρη». (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

6.      Έγκριση 2ου Πρακτικού Ανοιχτής Δημοπρασίας έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7ου ΕΠΑΛ» Προσωρινός Μειοδότης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

7.      Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο: «Διαμόρφωση πλατείας στη συμβολή των οδών Θράκης, Ιωάννινων και Αγ. Σοφίας» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

8.      Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ», σύμφωνα με την αριθ. 50/2022 Μελέτη – Διακήρυξη της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας,  με συνολικό προϋπολογισμό 148.798,59 € (συμπ/νου  ΦΠΑ 24%)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς  – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

9.      Ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, του έργου «Εργασίες δικτύων ΟΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης Ιστορικού Κέντρου Πάτρας (Διαδρομή 1- Άνω Πόλη)», στον ΟΤΕ Α.Ε, λόγω αποκλειστικότητας (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

10.  Σύσταση γνωμοδοτικού οργάνου (τριμελής επιτροπή) για την διεξαγωγή διαγωνισμού έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ – 2ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» προϋπολογισμού 475.806,45€ (πλέον ΦΠΑ 24%), για τη Δ/νση Αρχ/κού Έργου-Η/Μ. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

11.  Διαγραφή οφειλής (ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

12.  Διαγραφή οφειλής (ΚΑΛΑΡΟΥΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΚΑΛΑΡΟΥΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

13.  Διαγραφή οφειλής (ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ) και ορθή βεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

14.  Διαγραφή οφειλής (ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

15.  Διαγραφή οφειλής (ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΞΑΝΘΗ) και επαναβεβαίωση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

16.  Διαγραφή οφειλής και ορθή βεβαίωση (ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

 

Για ακόμη περισσότερα νεα από την Πάτρα, την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, μπείτε στην ροή ειδήσεων του pelop.gr

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: