Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την Τρίτη 30 Αυγούστου | Ειδήσεις Πάτρα Νέα
Πάτρα: Πληθαίνουν οι συμμετοχές στην πορεία αγώνα του Δήμου στις 29 Γενάρη στην Αθήνα | Ειδήσεις, Πατρα νεα

Πάτρα: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την Τρίτη 30 Αυγούστου | Ειδήσεις Πάτρα Νέα


Σας καλούμε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 Τεύχος Α’), που θα πραγματοποιηθεί την 30η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί.

1.      Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Πατρέων» και της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πατρών (ΔΕΥΑΠ)» για το Υποέργο 3 «Δράσεις Έξυπνης Πόλης για τους Υδάτινους Πόρους» της Πράξης «Δράσεις Στρατηγικού Πλάνου Έξυπνης Πόλης του Δήμου Πατρέων» που υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης στην Δράση «16854 Έξυπνες Πόλεις – Smart Cities» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος,  Δ. Γούλας – α.α. Αρμ. Δ/ντής)

2.      Έγκριση αποδοχής συμμετοχής Δήμου Πατρέων ως εταίρος στο εγκεκριμένο ευρωπαϊκό έργο «Meta Cities Excellence Hub in South-Eastern Europe- Meta Cities Κόμβος αριστείας στη Ν.Α.Ευρώπη» στο πλαίσιο της προκήρυξης του ερευνητικού προγράμματος HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04: Excellence Hubs. (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος,  Π.Παπαευθυμίου– Αρμ. Δ/ντής)

3.      Έγκριση Παράτασης Χρονικής Διάρκειας της Σύμβασης για την απομάκρυνση και εκποίηση  Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.) εντός των ορίων του Δήμου Πατρέων Νομού Αχαΐας(εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

4.      Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν στη συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου στη γενική συνάντηση του έργου UPSURGE στην πόλη Ρώμη & Πράτο της Ιταλίας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

5.      Έγκριση επιμήκυνσης χρονοδιαγράμματος για το έργο: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

6.      Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: «Κατασκευή παραλιακής διαδρομής ποδηλατόδρομου (Κανελλοπούλου-Παπαφλέσσα)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

7.      Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) αρχικής σύμβασης & του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΝΜΕ) για το έργο: «Ανακατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Κωνσταντινουπόλεως από την οδό Αγ. Σοφίας έως την οδό Καρόλου», Αναδόχου: ΑΝΑΞ ΙΚΕ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής)

8.      Έγκριση 2ης  παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών»  της Αναδόχου εταιρίας «ΑΝΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.». (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης- Αρμ. Δ/ντής)

9.      Έγκριση 6ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΝΔΡΙΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ». (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)

10.  Έγκριση των από 06-07-2022 Πρακτικών του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Δ/νσης Έργων Υποδομής που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς, του  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δήμου Πατρέων»  σύμφωνα με την αριθ.14/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής και ως εκ τούτου:  2. Ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» ως  «προσωρινού αναδόχου» της εν λόγω προμήθειας. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος – Δ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής, Λ. Βασιλείου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

11.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθμ. 46/2022, Διακήρυξη Μελέτη της  Δ/νσης Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και Φωτιστικών Σωμάτων» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή προσφοράς στο σύνολο εκάστης ομάδας), συνολικού προϋπολογισμού 998.561,46 € (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%)»(εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Δ. Κοζίας – Αρμ. Δ/ντής α.α.)

12.  Εξειδίκευση πιστώσεων 200,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00003, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)

13.  Εξειδίκευση πιστώσεων 80,00€, σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.00015, για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες) (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος – Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής

14.  Συμβιβαστική επίλυση μεταξύ Δήμου Πατρέων και του κ. Νιάχου Ζαχαρία για αποζημίωσή του και εξειδίκευση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 35-7425.00011 (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Δήμαρχος Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος– Αρμ. Δ/ντής)

15.  Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 241/2022 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος – Νομικός Σύμβουλος).

16.  Αντικατάσταση του Αναπληρωματικού Μέλους του Γνωμοδοτικού Οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας, για το έτος 2022 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

17.  Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του αριθ. 3.687/5-8-22 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (εξόφληση αεροπορικών εισιτηρίων μετ’ επιστροφής 2 αιρετών του Δήμου Πατρέων για την μετάβασή τους στους Διεθνείς Παιδικούς Αγώνες στην πόλη Coventry της Αγγλίας 11-16/8/22). Απαλλαγή υπολόγου (Πλώτα Σοφία) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)

18.  Κάλυψη εξόδων νομικής υποστήριξης πρώην αιρετού του Δήμου Πατρέων (ΣΤΑΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ)  σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ.: 1800/17  κλητηρίου θεσπίσματος (Ημερομηνία Δικασίμου: 17-06-2022), μετά από αθωωτική απόφαση (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια

19.  Διαγραφή οφειλής (ΑΥΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΥΓΕΡΟΥ ΑΝΝΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – Αρμ. Δ/ντρια)

20.  Διαγραφή οφειλής (ΒΑΣΙΛΤΣΙΩΤΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΒΑΓΕΝΑ ΕΥΘΑΛΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

21.  Διαγραφή οφειλής (ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

22.  Διαγραφή οφειλής (ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΚΥΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

23.  Διαγραφή οφειλής (ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

24.  Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

25.  Διαγραφή οφειλής (ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

26.    Διαγραφή οφειλής (ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

27.    Διαγραφή οφειλής (ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

28.    Διαγραφή οφειλής (ΠΑΤΣΑΟΥΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

29.    Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΣΙΜΙΓΙΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

30.    Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΣΚΛΗΡΗ ΜΑΡΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

31.    Διαγραφή οφειλής (ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

32.    Διαγραφή οφειλής (ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

33.    Διαγραφή οφειλής (ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

34. Διαγραφή οφειλής (ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ν. Ξένου – α.α. Αρμ. Δ/ντρια)

Για ακόμη περισσότερα νεα από την Πάτρα, την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, μπείτε στην ροή ειδήσεων του pelop.gr

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: