Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ»

Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ»

ε συνοδό εξοπλισμό Ανακοινώνουμε ότι το Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 02η / 19-01-2021 Απόφαση ΔΣ του Γ.Ν. Ηλείας, διενεργεί Δημόσιο τακτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την προμήθεια του είδους «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» με συνοδό εξοπλισμό, CPV: 33696500-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας-Ν.Μ. Πύργου, όπου ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα #112.647,60# συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. www.promitheus.gov.gr, στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 09/02/2021, ημέρα Τρίτη. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 12/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 26/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03η Μαρτίου 2021 και ώρα 14:30 μ.μ. Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: 04/03/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γ.Ν. Ηλείας www.nosokomeiopyrgoy.gr, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής).

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα ισχύει για ένα (1) έτος.

ΠΗΓΗ heliachamber.gr

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: