Νέα και ειδήσεις της Ηλείας , Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα, Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Προστασία και βελτίωση της ποιότητας ζωής – Το πρόγραμμα δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης δήμου Αρχ. Ολυμπίας για το 23′
Προστασία και βελτίωση της ποιότητας ζωής - Το πρόγραμμα δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης δήμου Αρχ. Ολυμπίας για το 23' - PatrisNews - Εφημερίδα Πατρίς Ηλείας

Προστασία και βελτίωση της ποιότητας ζωής – Το πρόγραμμα δράσης της κοινωφελούς επιχείρησης δήμου Αρχ. Ολυμπίας για το 23′

Oμόφωνα εγκρίθηκε και ψηφίστηκε μετά από σχετική συνεδρίαση, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για το έτος 2023.

Η πρόεδρος της Επιχείρησης, Ρόη Αντωνοπούλου (φωτο.) ανέφερε πως «Με την παρ.14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012, έχει αλλάξει ριζικά ο τρόπος χρηματοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το Δήμο, καθώς δεν απαιτείται πλέον σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης. Συνεπώς, λόγω της μη κατάρτισης σύμβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο».

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Νόμου, με την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήμο προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφόμενων στον προϋπολογισμό της. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

Πλέον η χρηματοδότηση του Δήμου θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισμούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Η πρόεδρος ανέφερε ότι το ύψος της έκτακτης επιχορήγησης από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για την κάλυψη της διαφοράς εσοδών – εξόδων για το έτος 2023 ανέρχεται στα 90.000 ευρώ όπως τεκμηριώνεται αναλυτικά στην εισήγηση του πλαισίου δράσης 2023.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του προγράμματος, στα τεχνοκρατικά του στοιχεία, αλλά και στην πολιτική στόχευση, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τον προγραμματισμό, την ιεράρχηση και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης.

Αναλυτικά επίσης, αναφέρθηκε στον οικονομικό προγραμματισμό, περιγράφοντας τα έσοδα και τα έξοδα και κατέληξε τεκμηριώνοντας το ποσό της χρηματοδότησης. Η Πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση υλοποίησε το πρόγραμμα δράσης της για το έτος 2022. Παράλληλα, η Επιχείρηση υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα κοινωνικά προγράμματα.

Στο Μονοετές Πρόγραμμα Δράσης περιγράφονται και αναλύονται οι δραστηριότητες που θα υλοποιήσει η Επιχείρηση, καθώς επίσης οι υπηρεσίες που θα παρέχει στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους καταστατικούς σκοπούς της και οι οποίοι συσχετίζονται και συνδέονται με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, το οποίο καθορίζει ότι οι δημοτικές κοινοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Οι στρατηγικοί στόχοι για το 2023

Ο στρατηγικός σχεδιασμός των τομεακών δράσεων της κοινωφελής Επιχείρησης εξυπακούεται ότι δεν καταρτίζεται επί μηδενικής βάσης, καθώς η επιχείρηση αναλαμβάνει την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας του Δήμου που έχει πολιτισμικές ρίζες , μεγάλο πλήθος καθιερωμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων που έχουν αναχθεί σε θεσμούς, σπουδαίας αθλητικής παράδοσης και παιδείας, κυρίως της νεολαίας. Όσο για τους τομείς περιβάλλοντος , έρευνας και τεχνολογίας οι στόχοι που τίθενται είναι ρεαλιστικοί και επιτεύξιμοι με σκοπό τη διεύρυνσή τους μακροπρόθεσμα.

Όλος ο στρατηγικός σχεδιασμός στηρίζεται μεταξύ άλλων και στην ανελαστική παραδοχή της δημοσιονομικής αυστηρότητας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας καθώς και την ευρύτερη οικονομική κατάσταση της χώρας.

Βασικός στόχος του προγράμματος δράσης είναι η κάλυψη σχεδόν όλων των καθιερωμένων δράσεων και εκδηλώσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της κοινωφελούς επιχείρησης με κόστος μειωμένο κατά το ήμισυ από το συνολικό κόστος που παρουσίαζαν οι συγχωνευόμενες Κοινωφελείς.  Οι δράσεις που αναλύονται εμπίπτουν στις συγκεκριμένες αρμοδιότητες που αναλαμβάνει η Κοινωφελής για λογαριασμό του Δήμου.

Α. Ειδικότερα στον τομέα κοινωνικής προστασίας/αλληλεγγύης- απασχόλησης: • Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις με σκοπό τη λειτουργία -παιδικών- και βρεφονηπιακών σταθμών, κέντρων- ημερήσιας φροντίδας, – προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων Κέντρων- για ΑΜΕΑ – αναψυχής- ατόμων με αναπηρία. -Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων -Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Πελόπιο -Παιδικός/Βρεφονηπιακός Σταθμός -Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» • Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Β. Ειδικότερα στον τομέα του πολιτισμού & καλλιτεχνικών: 1. Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου και η καλλιέργεια σε βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και της αγάπης για τις τέχνες. 2. Η δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής. 3. Η ανάπτυξη συνεργασίας με τους Πολιτιστικούς φορείς. 4. Η προβολή, Ανάπτυξη και Διάδοση των τεχνών με την διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 5. Η διοργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως εκθέσεις ζωγραφικής (ατομικές, ομαδικές ή θεματικές), εκθέσεις γλυπτικής, συναυλίες & μουσικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις & θεατρικά φεστιβάλ, λαογραφικές εκδηλώσεις, εκθέσεις βιβλίου, αναβιώσεις εθίμων, κινηματογραφικές εκδηλώσεις & προβολές, ανθοκομικές εκθέσεις κλπ. 6. Εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη του τοπικού πολιτισμού (Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο, μουσεία, πινακοθήκη, κινηματογράφος, θέατρο, μουσική ακαδημία, ορχήστρες, χορωδίες, σχολή εικαστικών τεχνών και χορού). 8. Προώθηση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ανάδειξη του τοπικού πολιτισμού. 9. Η αξιοποίηση ιστορικών κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 10. Χρήση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την πληροφόρηση, συμμετοχή και δραστηριοποίηση των πολιτών. 11. Η προαγωγή και ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: