Νέα και ειδήσεις της Ηλείας , Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα, Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Στοιχεία ΑΤΑΚ για ιδιόκτητα και μη αγροτεμάχια ζητά η ΑΑΔΕ, δικαιολογητικά για δηλώσεις αγροτών
Στοιχεία ΑΤΑΚ για ιδιόκτητα και μη αγροτεμάχια ζητά η ΑΑΔΕ, δικαιολογητικά για δηλώσεις αγροτών

Στοιχεία ΑΤΑΚ για ιδιόκτητα και μη αγροτεμάχια ζητά η ΑΑΔΕ, δικαιολογητικά για δηλώσεις αγροτών


Με τη νέα απόφαση που αφορά τη «συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ 1083026 ΕΞ 2020/10.07.2020 απόφασης «Τακτοποίηση λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας Χορήγηση Στοιχείων Αγροτεμαχίων στον ΟΠΕΚΕΠΕ» η οποία υπογράφηκε στις 2/6/2021, η ΑΑΔΕ ζητά  από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα ιδιόκτητα αλλά και για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια τα εξής:

–              Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)

–              Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ)

–              Έτος

Στη συνέχεια η ΑΑΔΕ επιστρέφει στον ΟΠΕΚΕΠΕ την λίστα αγροτεμαχίων με τα εξής στοιχεία:

–              ΑΤΑΚ

–              Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)

–              ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

–              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

–              ΟΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

–              ΟΙΚΟΠΕΔΟ – ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

–              ΟΙΚΟΠΕΔΟ – ΕΙΔΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

–              ΟΙΚΟΠΕΔΟ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

–              ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9

 

 

 
Αναλυτικά η απόφαση ΑΑΔΕ διαθέσιμη εδώ

Πάντως, μεγάλη αναστάτωση τόσο στους αγρότες όσο και στους γεωπόνους µελετητές που καλούνται να τρέξουν προκειµένου να προλάβουν τους χρόνους (µέχρι τις 22 Ιουνίου που υποβάλλονται οι φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε) και να µην διακινδυνεύσουν ενδεχόµενη απώλεια ενισχύσεων φέρνει η νέα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ που επιβάλλει υποχρεωτικό ΑΤΑΚ και στα ενοικιαζόµενα αγροτεµάχια από φέτος.

Κι ενώ οι παραγωγοί έχουν πλέον µόλις 20 ηµέρες για να τακτοποιήσουν τις εκκρεµότητές τους µε το ΑΤΑΚ και να υποβάλλουν τα νέα απαραίτητα δικαιολογητικά στις πύλες ΟΣ∆Ε, ο βουλευτής Καβάλας της Ν∆ Μακάριος Λαζαρίδης, µε ανάρτησή του στο Facebook ενηµερώνει τους αγρότες ότι επικοινώνησε µε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρη Μελά, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι «για φέτος, τουλάχιστον, το πρόβληµα αυτό θα διορθωθεί και τον ΑΤΑΚ θα τον δηλώνουν µόνο οι αγρότες µε ιδιόκτητα αγροτεµάχια, όπως συνέβαινε από το 2018».

Επιπλέον, σύµφωνα µε την εγκύκλιο αυτή του Οργανισµού Πληρωµών, δικαιούχοι δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεµα φέτος θα είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας γεννηµένοι έως και τις 31/12/2003 και νεοεισερχόµενοι αγρότες που άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα µεταξύ των ετών 2019- 2021 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνοµά τους, Μάλιστα σηµειώνεται ότι κατ’ εξαίρεση, εν δυνάµει δικαιούχοι Εθνικού Αποθέµατος 2021 είναι γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόµενοι/-ες γεωργοί που κατείχαν µόνο µισθωµένα δικαιώµατα το 2015.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι δεν κρίνονται δικαιούχοι Εθνικού Αποθέµατος έτους 2021 γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόµενοι/-ες γεωργοί, οι οποίοι/-ες έχουν λάβει δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων τους στον περιφερειακό µέσο όρο από το εθνικό απόθεµα το έτος 2015 ή 2017 ή 2018 ή 2019 ή 2020.

Αναλυτικότερα δικαιούχοι για τη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα 2021 είναι:

  Γεωργοί νεαρής ηλικίας όπως περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.5.1 σηµείο 2 της παρούσας και είναι ενήλικες, δηλαδή είναι γεννηµένοι έως και τις 31/12/2003.

  Νεοεισερχόµενοι/-ες γεωργοί είναι:

  1. Τα φυσικά πρόσωπα που άρχισαν τη γεωργική τους δραστηριότητα µεταξύ των ετών 2019- 2021 και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνοµά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νοµικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και είναι ενήλικος, δηλαδή είναι γεννηµένοι έως και τις 31/12/2003.
  2. Νοµικά πρόσωπα που αρχίζουν τη γεωργική τους δραστηριότητα από το έτος 2019 και µετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνοµά τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν άλλο νοµικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα και το φυσικό πρόσωπο (οικονοµικός διαχειριστής) που συµµετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νοµικού προσώπου είναι νεοεισερχόµενος γεωργός, δηλαδή:

α) Γεννήθηκε έως και 31/12/2003.

β) Αρχίζει τη γεωργική του δραστηριότητα από το έτος 2019 και µετά και κατά τα πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ, δεν άσκησε γεωργική δραστηριότητα στο όνοµά του και υπ’ ευθύνη του ούτε ήλεγχε άλλο νοµικό πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα.

γ)Ασκεί αποτελεσµατικό και µακροχρόνιο έλεγχο επί του νοµικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται µε τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους για το έτος υποβολής αίτησης ενίσχυσης από το νοµικό πρόσωπο στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης µε ποσοστό κατοχής κεφαλαίου του νοµικού προσώπου µεγαλύτερο του 50% ώστε να µην ασκείται αρνησικυρία.

 

Υπό τους εξής όρους:

Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας νοείται η πρώτη υποβολή ΕΑΕ του νοµικού προσώπου στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης (2019 ή 2020 ή 2021).

Το κριτήριο του/της νεοεισερχόµενου/-ης γεωργού πρέπει να πληρείται τόσο στο ΝΠ όσο και στο ΦΠ που ασκεί αποτελεσµατικό και µακροχρόνιο έλεγχο επί του νοµικού προσώπου όσον αφορά στις αποφάσεις που σχετίζονται µε τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους (οικονοµικός/-ή διαχειριστής/-στρια).

Ως έναρξη γεωργικής δραστηριότητας του ΦΠ, νοείται η εγκατάσταση του νεοεισερχόµενου γεωργού (ΦΠ – οικονοµικός/-ή διαχειριστής/-στρια) που συµµετέχει στο κεφάλαιο και στη διαχείριση του νοµικού προσώπου και ασκεί έλεγχο επί του ΝΠ. Το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας του οικονοµικού διαχειριστή θα πρέπει να είναι από το έτος 2019 και µετά. Σε διαφορετική περίπτωση, αν από τον έλεγχο έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι ο οικονοµικός διαχειριστής είχε γεωργική δραστηριότητα µε την εγκατάσταση του στο εν λόγω ΝΠ ενώ αυτό ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από το πρώτο έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του ΝΠ στο πλαίσιο της ΒΕ, δηλαδή πριν από τα έτη 2019-2021, τότε το εν λόγω ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

Σε περίπτωση που από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το ΦΠ (οικονοµικός διαχειριστής) είχε γεωργική δραστηριότητα ως ΦΠ ή µε την εγκατάστασή του σε άλλο ΝΠ που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα πριν από την ηµεροµηνία εγκατάστασης του στο εν λόγω ΝΠ µεταξύ των ετών 2019-2021, τότε το ΝΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο/η οικονοµικός/-ή διαχειριστής/-στρια του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτηµα χορήγησης ∆ΒΕ από το ΕΑ το 2021, τότε κρίνεται δικαιούχος εκείνο το πρόσωπο (ΝΠ ή ΦΠ) που προηγείται χρονικά µε το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2019 και µετά.

Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο/η οικονοµικός/-ή διαχειριστής/-στρια του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτηµα χορήγησης ∆ΒΕ από το ΕΑ το 2021 και από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2019 και µετά ταυτίζεται, τότε δικαιούχος κρίνεται το ΦΠ.

Σε περίπτωση που τόσο το ΝΠ όσο και ο/η οικονοµικός/-ή διαχειριστής/-στρια του ως ΦΠ έχουν υποβάλλει αίτηµα χορήγησης ∆ΒΕ από το ΕΑ το 2021 και από τον έλεγχο της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας προκύπτει ότι το έτος έναρξης γεωργικής δραστηριότητας από το 2019 και µετά ταυτίζεται, τότε δικαιούχος κρίνεται το ΦΠ.

Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο που ήταν οικονοµικός διαχειριστής/-στρια σε ΝΠ και το ΝΠ έλαβε ∆ΒΕ ή ΠΜΟ από το ΕΑ το 2015 ή το 2017 ή το 2018 ή το 2019, ή το 2020, το ΦΠ δεν κρίνεται δικαιούχος.

 

Επισήµανση

∆εν κρίνονται δικαιούχοι εθνικού αποθέµατος έτους 2021 γεωργοί νεαρής ηλικίας ή νεοεισερχόµενοι/-ες γεωργοί, οι οποίοι/-ες έχουν λάβει δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης ή αύξηση της µοναδιαίας αξίας των δικαιωµάτων τους στον περιφερειακό µέσο όρο του εθνικού αποθέµατος ως ΦΠ ή ως ΝΠ ή για λογαριασµό κάποιου ΝΠ (ως διαχειριστές/-στριες) από το εθνικό απόθεµα το έτος 2015 ή 2017 ή 2018 ή 2019 ή 2020.

 

Άδεια χρήσης νερού και τρεις

βεβαιώσεις για άρδευση

στο Μέτρο για τα Νιτρικά

∆ικαιολογητικά άρδευσης µόνο για όσους αιτούνται το µέτρο 10.1.4-µείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα

  Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευση αγροτεµαχίων

  Βεβαίωση ∆ήµου για άρδευση αγροτεµαχίων o

  Βεβαίωση Περιφέρειας για άρδευση αγροτεµαχίων o

  Άδεια χρήσης νερού ή αίτησης προς αρµόδια υπηρεσία για ιδιωτική υδροληψία

Η υποβολή δικαιολογητικών άρδευσης, είναι υποχρεωτική για τον έλεγχο της τήρησης των δεσµεύσεων και των κριτηρίων επιλεξιµότητας για την πληρωµή του µέτρου Μ10.1.04.: Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα, του προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στην περίπτωση προσυµπληρωµένων αιτήσεων ΕΑΕ 2021 για τους ενταγµένους παραγωγούς στη ∆ράση Μ10.1.04, τα δικαιολογητικά άρδευσης αγροτεµαχίων µεταφέρονται όπως είχαν υποβληθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2020. Υποβάλλονται νεότερα παραστατικά στην περίπτωση µη υποβολής το 2020 ή τροποποίησης σε σχέση µε τα ισχύοντα το 2020.

Σηµειώνεται ότι σε αγροτεµάχιο που δηλώνεται αρδευόµενο η συµπλήρωση του φορέα άρδευσης, είναι υποχρεωτική.

 

Υποχρεωτική η αναγραφή

του ΑΤΑΚ και για τα µη ιδιόκτητα

αγροτεµάχια από φέτος

Για τα µη ιδιόκτητα αγροτεµάχια τα οποία δεν συνοδεύονται από Απόδειξη Υποβολής ∆ήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτρονικό µισθωτήριο), τα παραστατικά χρήσης δύναται να είναι: συµβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία πρέπει:

  να αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ ιδιοκτήτη/-τριας και ενοικιαστή/-τριας, αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα µίσθωσης γεωργικών ακινήτων (συµφωνητικά αγροµίσθωσης και/ή χρησιδάνεια παραχώρησης), στα οποία το συµφωνηθέν ετήσιο µίσθωµα δεν υπερβαίνει τα χίλια διακόσια ευρώ (1.200 ευρώ)/έτος και έχουν συνταχθεί πριν την 01/01/2014 ή το συµφωνηθέν ετήσιο µίσθωµα δεν υπερβαίνει τα εννιακόσια εξήντα ευρώ (960 ευρώ)/έτος και έχουν συνταχθεί µετά την 01/01/2014,

 να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεµαχίων και το ΑΤΑΚ (υποχρεωτικά ο ΑΤΑΚ του αγροτεµαχίου όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη, τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιµος, κ.λπ.),

  να περιγράφεται το µίσθιο,

  να αναγράφεται η χρονική περίοδος της µίσθωσης,

  να υπάρχουν οι θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής για καθένα από τους αντισυµβαλλόµενους.

 

Κληρονοµιές, ακτηµονικά και

αναδασµοί στις εξαιρέσεις από το

ΑΤΑΚ για ιδιόκτητα αγροτεµάχια

Για τα ιδιόκτητα αγροτεµάχια δεν απαιτείται προσκόµιση δικαιολογητικών. Για τα εν λόγω αγροτεµάχια είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΤΑΚ όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή Μίσθιο = αντικείµενο της µίσθωσης κατάσταση του ιδιοκτήτη.

Σε περίπτωση δήλωσης – ψηφιοποίησης αγροτεµαχίου εντός περιοχών στις οποίες έγινε εφαρµογή της υπ’ αριθ. 873/55993/20-05-2015 ΚΥΑ κατά τα έτη 2016-2020 απαιτείται η προσκόµιση παραστατικών όπως έχουν ανωτέρω περιγραφή. Ωστόσο έχει προβλεφθεί η εξαίρεση από την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ, συγκεκριµένων περιπτώσεων κατά τις οποίες αυτό δεν είναι εφικτό.

 

Εξαιρέσεις από την αναγραφή

του ΑΤΑΚ

1) Αγροτεµάχια στα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονοµιάς από τους κληρονόµους θανόντων από 1/1/2021 και µεταγενέστερα µε την επισύναψη της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του/της ιδιοκτήτη αγροτεµαχίου.

2) Αγροτεµάχια που είναι ακτηµονικά

3) Αγροτεµάχια αναδασµών που δεν ολοκληρωθήκαν.

Επισηµαίνεται ότι όταν εκτάσεις εξ αδιαιρέτου χρησιµοποιούνται από κοινού, οι συνιδιοκτήτες δηλώνουν το ποσοστό κατοχής που τους αναλογεί, ψηφιοποιούν µε ίδια όρια το αγροτεµάχιο και δηλώνουν την ίδια καλλιέργεια.

Στην Ενιαία Αίτηση, στο πεδίο [Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόµενο αγροτεµάχιο;], συµπληρώνεται [ΝΑΙ] και στα µεν πεδία των εκτάσεων αγροτεµαχίου/καλλιεργειών συµπληρώνεται το 100% αυτών, στο δε πεδίο [Ποσοστό%;], το αντίστοιχο ποσοστό νόµιµης κατοχής για κάθε αιτούντα. Τονίζεται ότι, εφόσον ο/η γεωργός, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, έχει στη νόµιµη κατοχή του το 100% του αγροτεµαχίου, δε γίνεται χρήση των πεδίων [Συνιδιόκτητο/Συγκατεχόµενο αγροτεµάχιο;] και [Ποσοστό%;].

Το πεδίο του ιδιοκτησιακού καθεστώτος χαρακτηρίζεται βάσει της δήλωσης ως:

 Ιδιόκτητο (Ι), εφόσον η χρησιµοποιούµενη έκταση, βάσει του δηλούµενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου ιδιόκτητη.

  Ενοικιαζόµενο (Ε), εφόσον η χρησιµοποιούµενη έκταση, βάσει του δηλούµενου ποσοστού κατοχής, είναι εξ ολοκλήρου µη ιδιόκτητη.

  Μεικτό (Μ), εφόσον η χρησιµοποιούµενη έκταση, βάσει του δηλούµενου ποσοστού κατοχής, είναι εν µέρει ιδιόκτητη.

∆ιευκρινίζεται άκόµα στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η δήλωση και αποτύπωση των αγροτεµαχίων σε ψηφιακή µορφή στο χαρτογραφικό υπόβαθρο σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί τεκµήριο ιδιοκτησίας.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: