Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Αρχική Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβoύλιο Πύργου – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβoύλιο Πύργου – Τα θέματα

Κλήθηκε σε συνεδρίαση (δια περιφοράς) το Δημοτικό Συμβούλιο Πυργου στις
10-4-2020 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Λήψη απόφασης αποδοχής χρηματοδότησης με ταυτόχρονη αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2020, κατόπιν της υπ’ αριθμ.147/2020
απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.

2.    Λήψη απόφασης έγκρισης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2020, κατόπιν:
2.1    της υπ’ αριθμ. 145/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής
2.2    της υπ’ αριθμ. 148/2020 απόφασης – εισήγησης  της Οικονομικής
Επιτροπής
2.3    της υπ’ αριθμ. 149/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής
2.4    της υπ’ αριθμ. 156/2020 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής.

3.    Λήψη απόφασης: Α. Έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
δήμου Πύργου και του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου» με σκοπό την
παραχώρηση οχήματος για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας της Τ.Κ
Κατακόλου.
Β. Εξουσιοδότησης του δημάρχου για την υπογραφή της Π.Σ
Γ. Ορισμού δύο (2) εκπροσώπων του δήμου με τους αναπληρωτές τους στην
Κοινή Επιτροπή της Π.Σ

4.    Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’  αριθμ 10/2020 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Τροποποίηση της συστατικής πράξης της
ΔΕΥΑ Πύργου»

5.    Λήψη απόφασης έγκρισης της διενέργειας τακτικού διαχειριστικού
ελέγχου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πύργου (ΔΗΚΕΠ) οικονομικής
χρήσης 2020,  ορισμός ορκωτών λογιστών – ελεγκτών» και καθορισμός του
ύψους της αμοιβής τους.

6.    Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για την  κάλυψη αναγκών της
Υπηρεσίας Καθαριότητας.
7.    Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για την εγκατάσταση μονάδας
θερμοκηπίου.

8.    Λήψη απόφασης  για την κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών
κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης του
λογαριασμού.
9.    Λήψη απόφασης: α) έγκρισης συνεργασίας με Τραπεζικό Ίδρυμα στο πεδίο
του εκσυχρονισμού του μηχανισμού εισπράξεων οφειλών μέσω ενός
αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού κυκλώματος εισπράξεων και β.
Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

10.    Λήψη απόφασης ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 733/2006 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, με τίτλο: «Εξέταση αιτήσεως της κ. Ζούπη Χρυσής με
την οποία ζητείται η χορήγηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ επί της οδού Μανωλοπούλου έμπροσθεν του κτιρίου (πρώην ΔΕΗ)».

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: