Νέα και ειδήσεις της Ηλείας , Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα, Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για την Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της Covid-19

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης για την Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της Covid-19


Το Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟ/ΠΔΕ ενημερώνει ότι τροποποιείται η αριθ. 1906/07.09.2020 ΥΑ, ως προς το άρθρο 5 το οποίο αντικαθίσταται ως εξής: Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19», είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα/εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) ή ημερολόγιο γέφυρας όσοι δεν έχουν την υποχρέωση εγκατάστασης VMS και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των πράξεων ορίζεται η 1η Μαρτίου 2020. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται σε μία (1) δόση. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της απόφασης Ένταξης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα επαλήθευσης-πληρωμής υποχρεωτικά μέσω ΠΣΚΕ, κάνοντας χρήση του τυποποιημένου εντύπου, συμπληρώνοντας το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης και επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Πληροφορίες δίνονται στο συνημμένο αρχείο.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: