Δήμος Ζαχάρως: Διαγωνισμός για αντιπλημμυρικά προϋπολογισμού 20.000,00 Ευρώ
Ηλειακά Νέα - Νέα & Ειδήσεις από την Ηλεία,Πύργος,Ήλιδα,Ζαχάρω,Ολυμπία.
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ:
Ζαχάρω: Διαγωνισμός για αντιπλημμυρικά προϋπολογισμού 20.000,00 Ευρώ

Ζαχάρω: Διαγωνισμός για αντιπλημμυρικά προϋπολογισμού 20.000,00 Ευρώ

Ο Δήμος Ζαχάρως διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΕΩΣ ΖΑΧΑΡΩΣ» εκτιμώμενης αξίας 20.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τρεις (3) µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30/3/2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/3/2021, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00.

Σχολιασμός

Κοινοποιήστε το: